Hệ số vòng quay khoản phải trả là một chỉ số quan trọng trong tài chính doanh nghiệp. Nó cho biết khả năng thanh toán các khoản phải trả của công ty và tăng giảm của chỉ số này có thể báo hiệu về tình trạng kinh doanh. Hãy cùng tìm hiểu thêm về vòng quay khoản phải trả qua bài viết này!

1. Vòng quay khoản phải trả là gì?

Vòng quay khoản phải trả, hay còn gọi là chỉ số vòng quay khoản phải trả, là một chỉ số tài chính thể hiện khả năng thanh toán công nợ đối với nhà cung cấp. Chỉ số này cho biết tốc độ thanh toán các khoản phải trả và khả năng chiếm dụng vốn đối với nhà cung cấp.

Vòng quay khoản phải trả được tính bằng số lần trung bình công ty thanh toán các khoản phải trả trong một khoảng thời gian xác định. Đây là một chỉ số quan trọng trong tính thanh khoản và quản lý dòng tiền của doanh nghiệp.

2. Công thức tính vòng quay khoản phải trả

Tỷ lệ vòng quay khoản phải trả thường được tính bằng cách đo lường số ngày trung bình mà một khoản tiền đến hạn của một chủ nợ vẫn chưa được thanh toán. Chia số trung bình đó cho 365 sẽ thu được tỷ lệ vòng quay các khoản phải trả.

Vòng quay khoản phải trả = (Giá vốn hàng bán + Hàng tồn kho cuối kỳ - Hàng tồn kho đầu kỳ) / (Phải trả trong báo cáo năm trước + phải trả năm nay)/2

Chúng ta có thể sử dụng công thức này để chuyển đổi doanh thu phải trả AP thành ngày:

Hệ số vòng quay khoản phải trả theo ngày = 365 / Vòng quay khoản phải trả

3. Vai trò và ý nghĩa của vòng quay khoản phải trả

Vòng quay khoản phải trả thể hiện khả năng thanh toán nợ ngắn hạn của doanh nghiệp trong một khoảng thời gian nhất định. Chỉ số này giúp các nhà đầu tư biết doanh nghiệp có thể thanh toán các khoản phải trả bao nhiêu lần mỗi kỳ. Một công ty nên tạo ra đủ doanh số để thanh toán nhanh chóng, nhưng cũng không quá nhanh để bỏ lỡ cơ hội. Các khoản phải trả được hiểu là nợ ngắn hạn trên bảng cân đối kế toán.

4. Lưu ý sử dụng vòng quay khoản phải trả

Khi hệ số vòng quay khoản phải trả giảm: Chỉ số này giảm đồng nghĩa với việc doanh nghiệp mất quá nhiều thời gian để thanh toán cho các nhà cung cấp. Ngoài ra, hệ số vòng quay khoản phải trả thấp có thể cho thấy công ty có các điều khoản thanh toán khác với nhà cung cấp của mình.

Khi hệ số vòng quay khoản phải trả tăng: Tỷ lệ này tăng lên đồng nghĩa với việc công ty có nhiều tiền mặt hơn để thanh toán các hóa đơn và nợ ngắn hạn một cách kịp thời. Tuy nhiên, việc tỷ lệ vòng quay tăng có thể dẫn đến công ty không tái đầu tư vào hoạt động kinh doanh, gây giảm tốc độ tăng trưởng và hiệu quả hoạt động của công ty.

Tóm lại, vòng quay khoản phải trả đóng vai trò quan trọng trong đo lường tính thanh khoản và khả năng chi trả của doanh nghiệp. Không nên chỉ nhìn vào mệnh giá của tỷ lệ này, mà cần hiểu rõ hơn về ý nghĩa và ứng dụng của nó trong quản lý tài chính.

Hãy truy cập EzCash.vn để biết thêm thông tin về các dịch vụ tài chính hỗ trợ doanh nghiệp.

By Thai Anh

Hỗ trợ bạn đọc có thêm nhiều kiến thức vay vốn. Giúp mọi người có thể giải quyết các vấn đề tài chính trong cuộc sống thường ngày.