Tín dụng chính sách xã hội đóng một vai trò to lớn trong việc thúc đẩy mục tiêu xã hội và phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam. Điều này được nhấn mạnh trong bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có tiêu đề “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”. Để giữ vững định hướng này, Đảng và Nhà nước đã thành lập Ngân hàng Phục vụ người nghèo (NHCSXH) để cung cấp tín dụng chính sách xã hội, hỗ trợ sản xuất, tạo việc làm và đáp ứng nhu cầu cần thiết trong đời sống của người nghèo và những đối tượng chính sách khác.

Tín dụng chính sách xã hội và giảm nghèo bền vững

Tín dụng chính sách xã hội đã đóng vai trò quan trọng trong việc giảm nghèo bền vững. Theo báo cáo của NHCSXH và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, đến ngày 31/12/2022, tổng dư nợ đạt trên 283 nghìn tỷ đồng, hơn 6,5 triệu hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác đã được hỗ trợ. Chính tín dụng chính sách xã hội đã tạo điều kiện cho hộ nghèo và đối tượng chính sách khác để tạo sinh kế, việc làm và ổn định đời sống. Hơn nữa, tín dụng chính sách xã hội đã giúp giảm nghèo đa chiều, bền vững và giới hạn sự tái nghèo cũng như phát sinh nghèo mới.

Tín dụng chính sách xã hội và tiếp cận tài chính phù hợp

Tín dụng chính sách xã hội giúp người nghèo và các đối tượng chính sách tiếp cận được tài chính phù hợp, tin cậy, tránh được “tín dụng đen”. Bằng cách cung cấp nhiều chương trình tín dụng cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác, NHCSXH đã giúp đảm bảo rằng họ không rơi vào bẫy “tín dụng đen”. Ngoài ra, NHCSXH cũng đã tạo ra mạng lưới rộng khắp cả nước để người nghèo và các đối tượng chính sách có thể tiếp cận dịch vụ tài chính một cách thuận lợi và nhanh chóng.

Tín dụng chính sách xã hội và tăng cường sản xuất, tạo sinh kế bền vững

Tín dụng chính sách xã hội đã đóng góp vào việc tạo điều kiện cho người nghèo tiếp cận tài chính để nâng cao sức sản xuất, tạo sinh kế và phát triển bền vững. Theo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, tín dụng chính sách xã hội đã hỗ trợ đầu tư, sản xuất kinh doanh và tạo việc làm cho hàng trăm nghìn lao động. Ngoài ra, nó cũng đã giúp học sinh, sinh viên khó khăn tiếp cận tín dụng để nâng cao chất lượng giáo dục. Tín dụng chính sách xã hội cũng đã tham gia xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng như nước sạch, nhà ở cho hộ nghèo và các đối tượng thu nhập thấp, góp phần vào phát triển các sản phẩm truyền thống và mới. Đồng thời, tín dụng chính sách xã hội cũng đã giúp những hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác có khả năng tích lũy tài sản và chống chịu trước những cú sốc kinh tế.

Tín dụng chính sách xã hội và bảo đảm an sinh xã hội

Tín dụng chính sách xã hội đã đóng góp vào hệ thống an sinh xã hội và bảo đảm mức sống tối thiểu của người dân. An sinh xã hội là hệ thống chính sách và chương trình của Nhà nước và các tổ chức xã hội nhằm giúp đỡ toàn xã hội, đặc biệt là những người gặp khó khăn. Tín dụng chính sách xã hội thông qua NHCSXH đã phát triển và thực hiện các chính sách an sinh xã hội như việc cung cấp bảo hiểm y tế miễn phí cho người nghèo, hỗ trợ xóa mù chữ, phổ cập giáo dục và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Tín dụng chính sách xã hội và ổn định chính trị – xã hội

Tín dụng chính sách xã hội đã đóng góp vào việc bảo đảm ổn định chính trị – xã hội bằng cách tăng cường phát triển kinh tế – xã hội và nâng cao đời sống của người dân. Điều này điều chỉnh chính trị – xã hội và giúp giảm bất ổn xã hội trong việc phát triển kinh tế – xã hội. Đảng và Nhà nước đã nhấn mạnh rằng việc thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội là cùng nhau và không chờ đợi kinh tế phát triển cao hơn.

Tóm lại, tín dụng chính sách xã hội đóng vai trò rất quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế và duy trì mục tiêu xã hội ở Việt Nam. Tín dụng chính sách xã hội đã giúp giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao sản xuất và tạo việc làm, cũng như bảo đảm ổn định chính trị – xã hội. Đối với EzCash.vn, tín dụng chính sách xã hội là một yếu tố quan trọng và chúng tôi cam kết tiếp tục đóng góp cho xã hội bằng cách cung cấp các dịch vụ tài chính phù hợp và tin cậy.

By Thai Anh

Hỗ trợ bạn đọc có thêm nhiều kiến thức vay vốn. Giúp mọi người có thể giải quyết các vấn đề tài chính trong cuộc sống thường ngày.