Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Thông tư về quy định về điều kiện vay nước ngoài không được Chính phủ bảo lãnh. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 8 năm 2023.

Giới thiệu

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư mới về quy định về điều kiện vay nước ngoài không được Chính phủ bảo lãnh. Thông tư này nhằm đảm bảo việc vay nước ngoài được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và đảm bảo tính minh bạch và an toàn trong hoạt động tài chính.

Quy định chung

Thông tư này quy định về điều kiện vay nước ngoài của bên đi vay không được Chính phủ bảo lãnh. Nội dung chính gồm các điều sau:

Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng cho các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, doanh nghiệp, hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã tại Việt Nam là bên đi vay nước ngoài.

Giải thích từ ngữ

Thông tư này cung cấp giải thích về các từ ngữ quan trọng trong nội dung Thông tư. Một số từ ngữ chính và ý nghĩa của chúng bao gồm:

  1. Khoản vay ngắn hạn nước ngoài tự vay, tự trả: là khoản vay nước ngoài không được Chính phủ bảo lãnh có thời hạn vay đến 01 năm.
  2. Khoản vay trung, dài hạn nước ngoài tự vay, tự trả: là khoản vay nước ngoài không được Chính phủ bảo lãnh có thời h

By Thai Anh

Hỗ trợ bạn đọc có thêm nhiều kiến thức vay vốn. Giúp mọi người có thể giải quyết các vấn đề tài chính trong cuộc sống thường ngày.