4 Cách tính thời gian hoàn vốn chuẩn xác nhất cho các nhà đầu tư (Công thức + ví dụ)
4 Cách tính thời gian hoàn vốn chuẩn xác nhất cho các nhà đầu tư (Công thức + ví dụ)

1. Thời gian hoàn vốn là gì? Vì sao cần tính thời gian hoàn vốn?

Thời gian hoàn vốn (Payback Period – PP)

Thời gian hoàn vốn (PP) là thời gian cần thiết để thu hồi chi phí đầu tư ban đầu cho dự án. Nó là thời điểm dự án đạt điểm hòa vốn, khi doanh thu thuần từ đầu tư có thể đủ để bù đắp các chi phí ban đầu.

Thời gian hoàn vốn phải nhỏ hơn hoặc bằng ngưỡng yêu cầu, để đảm bảo tiến hành dự án. Dự án có thời gian hoàn vốn ngắn sẽ hấp dẫn và thu hút nhà đầu tư.

Xác định thời gian hoàn vốn giúp nhà quản lý thẩm định dự án chuẩn xác
Xác định thời gian hoàn vốn giúp nhà quản lý thẩm định dự án chuẩn xác

Cách tính thời gian hoàn vốn là một chỉ số phổ biến trong công tác thẩm định và quản lý dự án. Nó giúp nhà đầu tư và nhà quản lý dự án:

 • Đánh giá mức độ rủi ro của dự án: Thời gian hoàn vốn xác định tính thanh khoản của dự án, giúp doanh nghiệp đánh giá mức độ rủi ro để lường trước biến cố có thể xảy ra.
 • Lựa chọn dự án đầu tư tốt nhất: Thời gian hoàn vốn cung cấp thông tin về các khoản đầu tư tiềm năng, giúp nhà đầu tư chọn dự án mang lại lợi tức tốt nhất.
 • Lập kế hoạch dự án hiệu quả: Cách tính thời gian hoàn vốn được sử dụng để lập ngân sách vốn cho dự án.

2. 4 Phương pháp tính thời gian hoàn vốn của dự án (Công thức + ví dụ)

Cách tính thời gian hoàn vốn chuẩn xác nhất

2.1. Cách tính thời gian hoàn vốn không chiết khấu

Trường hợp 1: Dự án đầu tư có dòng tiền đều

Nếu dự án tạo dòng tiền thu nhập đều qua các năm, công thức tính thời gian hoàn vốn như sau:

[
text{Thời gian hoàn vốn} = frac{text{Số tiền ban đầu của khoản đầu tư}}{text{Dòng tiền thu nhập hàng năm}}
]

Ví dụ: Một công ty đầu tư 1.000.000 USD để cải tạo thiết bị cũ; dự kiến thu về 250.000 USD doanh thu mỗi năm.

[
text{Thời gian hoàn vốn} = frac{1.000.000 USD}{250.000 USD} = 4 text{ (năm)}
]

Trường hợp 2: Dự án đầu tư có dòng tiền biến đổi qua các năm

Trong trường hợp dự án tạo dòng tiền thu nhập không ổn định qua các năm, cách tính hoàn vốn đầu tư sẽ được thực hiện qua các bước:

Bước 1: Xác định dòng tiền tích lũy theo từng năm, bằng cách cộng dồn vốn ban đầu với thu nhập từ đầu tư qua các năm.

Bước 2: Cộng dồn dòng tiền tích lũy và dừng lại ở năm bắt đầu dương, vì tại thời điểm này đã bắt đầu hoàn vốn. Sử dụng công thức sau để tính thời gian hoàn vốn:

[
text{Thời gian hoàn vốn} = text{năm trước năm hoàn vốn} + left(frac{text{số tiền âm của năm hoàn vốn}}{text{dòng tiền hàng tháng}}right)
]

Ví dụ cụ thể: Một công ty đang xem xét đầu tư 550.000 USD để xây dựng nhà xưởng. Dòng tiền dự kiến như sau:

Năm 1 2 3 4 5
Dòng tiền $ 75.000 $ 140.000 $ 200.000 $ 110.000 $ 60.000

Thực hiện cộng dòng tiền tích lũy theo từng năm:

 • Năm 0: -550.000
 • Năm 1: -550.000 + 75.000 = -475.000
 • Năm 2: -475.000 + 140.000 = -335.000
 • Năm 3: -335.000 + 200.000 = -135.000
 • Năm 4: -135.000 + 110.000 = -25.000
 • Năm 5: -25.000 + 60.000 = 35.000

Tại năm thứ 5, dòng tiền đã bắt đầu dương, đây là năm hoàn vốn của dự án. Năm trước năm hoàn vốn là năm 4, vì vậy áp dụng công thức tính thời gian hoàn vốn như sau:

[
text{Thời gian hoàn vốn} = 4 + left(frac{25.000}{60.000}right) = 4,42 text{ năm}
]

Vậy thời gian hoàn vốn của dự án là 4,42 năm.

2.2. Cách tính thời gian hoàn vốn chiết khấu (DPP)

Thời gian hoàn vốn có chiết khấu là phương pháp xác định thời gian thu hồi vốn cho toàn bộ khoản đầu tư ban đầu, tính đến giá trị hiện tại của dòng tiền. Để tính thời gian hoàn vốn, cần thực hiện hai bước sau:

Bước 1: Chiết khấu tất cả dòng tiền dự kiến thu được trong tương lai về giá trị hiện tại.

Bước 2: Áp dụng cách tính hoàn vốn đầu tư tương tự như thời gian hoàn vốn không chiết khấu trên dòng tiền đã được chiết khấu về giá trị hiện tại.

Ví dụ: Một dự án đầu tư có dòng tiền dự kiến như sau:

Năm 0 1 2 3 4
Dòng tiền -1000 500 400 300 100

Biết lãi suất chiết khấu là 10%, tính thời gian hoàn vốn của dự án.

Thực hiện chiết khấu dòng tiền dự kiến của dự án về giá trị hiện tại, ta thu được bảng sau:

Năm 0 1 2 3 4
Dòng tiền -1000 454,55 330,56 225,39 68,3

Thực hiện cộng dòng tiền tích lũy theo từng năm, ta xác định được dự án sẽ hoàn vốn vào năm thứ 3. Vậy năm 2 là năm trước năm hoàn vốn, do đó thời gian hoàn vốn của dự án này sẽ là:

[
text{DPP} = 2 + frac{214,89}{225,39} = 2,95 text{ năm}
]

Vậy thời gian hoàn vốn của dự án là 2,95 năm.

2.3. Cách tính thời gian hoàn vốn theo tháng

Với những dự án đầu tư nhỏ có vòng đời tính bằng tháng, cách tính thời gian hoàn vốn theo tháng sẽ được áp dụng. Chỉ số được sử dụng trong trường hợp này là Thời gian hoàn vốn CAC. Cách tính thời gian hoàn vốn theo tháng thường được sử dụng trong các dự án tiếp thị và kinh doanh để đo lường hiệu quả tiếp thị.

Thời gian hoàn vốn CAC (CAC Payback Period) là thời gian cần để thu hồi vốn đầu tư ban đầu, bù đắp cho chi phí để có được khách hàng. Thời gian hoàn vốn CAC từ 5 đến 12 tháng được coi là tốt. Thời gian hoàn vốn càng dài, lợi nhuận từ khách hàng càng khó khăn.

Công thức tính thời gian hoàn vốn theo tháng như sau:

[
text{Thời gian hoàn vốn} = frac{text{Số tiền đầu tư}}{text{Dòng tiền hàng tháng}}
]

Ví dụ: Nếu công ty bỏ ra 200 USD cho mỗi khách hàng mới và khoản tiền hàng tháng là 20 USD, thời gian hoàn vốn của doanh nghiệp là:

[
frac{200}{20} = 10 text{ tháng}
]

Tuy nhiên, nếu khách hàng từ bỏ dịch vụ trước tháng thứ mười, lợi nhuận không đủ để bù đắp chi phí.

3. Những điểm cần lưu ý khi tính thời gian hoàn vốn

3.1. Ưu điểm và hạn chế của cách tính thời gian hoàn vốn

Ưu điểm:

 • Thời gian hoàn vốn đơn giản để hiểu và tính toán.
 • Cung cấp thông tin thiết yếu để lựa chọn dự án đầu tư tốt, đem lại lợi nhuận tối đa.
 • Đo lường rủi ro hiệu quả, đặc biệt phù hợp với các doanh nghiệp vốn đầu tư ít và hoạt động trong môi trường biến động.

Hạn chế:

 • Không tính đến giá trị khác mà khoản đầu tư có thể mang lại, như quan hệ đối tác hoặc nhận thức về thương hiệu.
 • Không tính đến ảnh hưởng khác mà một khoản đầu tư có thể tác động, ví dụ như tiêu thụ điện năng nhiều.
 • Không tính đến yếu tố giá trị thời gian của tiền tệ.

3.2. Một số lưu ý

 • Thời gian hoàn vốn ngắn hơn càng tốt, nhưng cần xem xét bối cảnh của dự án để có cái nhìn khách quan.
 • Kết hợp đánh giá thời gian hoàn vốn với các chỉ số tài chính khác như NPV, IRR, MIRR để đánh giá dự án một cách toàn diện.

4. Thẩm định dự án đầu tư kết hợp cách tính thời gian hoàn vốn với các chỉ số tài chính khác

4.1. Giá trị hiện tại ròng (NPV)

Giá trị hiện tại ròng NPV là tổng giá trị hiện tại của các dòng tiền dự kiến tạo ra trong tương lai, trừ đi chi phí đầu tư ban đầu của dự án.

Công thức tính NPV như sau:

NPV = CF / (1 + r)^t - I

Trong đó:

 • CF: Dòng tiền
 • t: Khoảng thời gian dự án
 • r: Chi phí sử dụng vốn
 • I: Chi phí đầu tư ban đầu

4.2. Tỷ suất hoàn vốn nội bộ (IRR)

Tỷ suất hoàn vốn nội bộ (IRR) là tỷ lệ chiết khấu mà giá trị hiện tại ròng NPV của một dự án bằng 0.

Công thức tính IRR như sau:

0 = CF / (1 + IRR)^t - I

Trong đó:

 • CF: Dòng tiền
 • t: Khoảng thời gian dự án
 • IRR: Tỷ suất hoàn vốn
 • I: Chi phí đầu tư ban đầu

4.3. Tỷ suất nội hoàn điều chỉnh (MIRR)

Tỷ suất nội hoàn điều chỉnh (MIRR) giả định rằng các dòng tiền dương trong năm thực hiện dự án được tái đầu tư theo giá vốn của doanh nghiệp. MIRR phản ánh chính xác hơn về chi phí và lợi nhuận của dự án.

Công thức tính MIRR như sau:

MIRR = CF / (1 + MIRR)^t - I

Trong đó:

 • CF: Dòng tiền
 • t: Khoảng thời gian dự án
 • MIRR: Tỷ suất nội hoàn điều chỉnh
 • I: Chi phí sử dụng vốn

5. Quản lý dự án chuyên nghiệp, nâng cao hiệu suất với phần mềm 1Office

1Office là phần mềm quản lý dự án chuyên nghiệp nhất trên thị trường hiện nay. Với bộ tính năng ưu việt, 1Office giúp doanh nghiệp tối ưu hóa quy trình quản lý dự án hiệu quả, đạt hiệu suất cao nhất.

1Office cung cấp các tính năng sau:

 • Lập kế hoạch dự án: Tạo mới và chỉnh sửa dự án dễ dàng, phân bổ nguồn lực cho từng thành viên thực hiện theo phòng ban, đội nhóm.
 • Quản lý & theo dõi dự án: Theo dõi chi tiết tiến độ thực hiện dự án. Cập nhật trạng thái thực hiện dự án: Hoàn thành, Đang thực hiện, Hủy,…
 • Báo cáo & đánh giá dự án: Thống kê chi tiết các chỉ số thực hiện của dự án theo thời gian thực: số lượng công việc hoàn thành, ngân sách dự án, % thực hiện dự án,…

Để biết thông tin chi tiết và nhận tư vấn miễn phí, hãy liên hệ với chúng tôi:

Chúng tôi sẽ cung cấp tư vấn miễn phí và cho bạn trải nghiệm dùng thử phần mềm quản lý nhân sự và tính lương 1Office.

By Thai Anh

Hỗ trợ bạn đọc có thêm nhiều kiến thức vay vốn. Giúp mọi người có thể giải quyết các vấn đề tài chính trong cuộc sống thường ngày.