Bạn đã biết đến dịch vụ Thẻ trả trước VIB Prepaid Mastercard của EzCash.vn chưa? Nếu chưa, hãy cùng tìm hiểu về biểu phí của Thẻ này để có thông tin chi tiết và chính xác nhất.

Điều 11: Các quy định về sử dụng Thẻ

11.1 Cung cấp thông tin chính xác

Đầu tiên, để sử dụng Thẻ trả trước VIB Prepaid Mastercard, bạn phải cung cấp đầy đủ thông tin theo yêu cầu của VIB. Ngoài ra, bạn cũng cần thông báo ngay cho VIB khi có bất kỳ thay đổi nào liên quan đến thông tin cá nhân và việc sử dụng Thẻ.

11.2 Không mua bán hoặc chuyển nhượng Thẻ

Để đảm bảo an toàn và bảo mật, bạn không được mua bán, cho thuê hoặc chuyển nhượng Thẻ cũng như thông tin liên quan đến Thẻ.

11.3 Bảo mật mã PIN

Ngay sau khi nhận Thẻ trả trước VIB Prepaid Mastercard, bạn cần thay đổi mã PIN một cách ngay lập tức. Điều này giúp đảm bảo an toàn cho tài khoản của bạn.

11.4 Bảo quản Thẻ cẩn thận

Bạn có trách nhiệm bảo quản Thẻ trả trước VIB Prepaid Mastercard một cách cẩn thận. Đồng thời, không được chuyển nhượng hoặc đưa Thẻ cho người khác sử dụng.

11.5 Thanh toán các khoản phí

Bên cạnh việc kiểm tra và thanh toán đầy đủ các khoản phí liên quan đến giao dịch Thẻ, bạn cũng cần tuân thủ các quy định về thanh toán trong từng thời kỳ.

Đảm bảo đúng quy trình sử dụng Thẻ

11.6 Ký chữ ký và xác nhận giao dịch

Bạn cần ký đúng chữ ký mẫu vào ô chữ ký ở mặt sau Thẻ ngay sau khi nhận Thẻ. Khi thực hiện giao dịch tại các điểm chấp nhận Thẻ, bạn phải ký hoá đơn thanh toán để xác nhận giao dịch. Tuy nhiên, không phải tất cả các giao dịch đều yêu cầu chữ ký của bạn.

11.7 Chịu trách nhiệm về các giao dịch

Từ thời điểm bạn ký xác nhận nhận Thẻ, bạn sẽ chịu trách nhiệm cho mọi giao dịch phát sinh từ Thẻ của bạn.

11.8 Chịu trách nhiệm thanh toán

Bạn sẽ chịu trách nhiệm thanh toán cho tất cả các giao dịch có chữ ký hoặc sử dụng mã PIN, hoặc sử dụng các thông tin trên Thẻ của bạn. Tuy nhiên, NHTTT có thể cung cấp bằng chứng cho việc giao dịch đã được thực hiện mà không cần chữ ký của bạn.

Chủ thẻ đảm bảo an toàn và báo cáo sự cố

11.9 Báo cáo Thẻ bị mất hoặc lạc

Trong trường hợp Thẻ bị mất, lạc, lộ mã PIN hoặc nghi ngờ bị lợi dụng, bạn cần thông báo ngay cho VIB và xác nhận bằng văn bản sau đó. Nếu có bất kỳ tranh chấp hay khiếu nại nào liên quan đến giao dịch của Thẻ, bạn phải gửi yêu cầu bằng văn bản trong vòng 60 ngày kể từ ngày giao dịch xảy ra. VIB sẽ xác nhận việc đã tiếp nhận thông báo từ bạn trong vòng 10 ngày làm việc. Bạn cũng sẽ tiếp tục chịu trách nhiệm cho các giao dịch đã được thực hiện trước khi thông báo bị mất hoặc lạc Thẻ. Đồng thời, bạn không được sử dụng Thẻ sau khi đã thông báo bị mất hoặc lạc, và khi tìm thấy Thẻ, bạn phải trả lại VIB.

11.10 Không huỷ hoặc thay đổi giao dịch thành công

Sau khi giao dịch thành công tại máy ATM và các điểm chấp nhận Thẻ, bạn không có quyền huỷ hoặc thay đổi giao dịch đó.

Quan trọng khi giao dịch trực tuyến và tranh chấp

11.11 Rủi ro trong giao dịch trực tuyến

Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các rủi ro phát sinh từ các giao dịch thương mại điện tử.

11.12 Thanh toán các khoản tranh chấp

Chủ Thẻ phải chịu trách nhiệm thanh toán số tiền giao dịch bị tranh chấp và các khoản phí phát sinh theo quy định của TCTQT khi tranh chấp được đưa ra Trọng tài quốc tế và Trọng tài quốc tế xử kết quả tranh chấp mà bạn thua kiện.

11.13 Rủi ro trong giao dịch không xuất trình Thẻ

Bạn chịu trách nhiệm về mọi rủi ro phát sinh từ các giao dịch không xuất trình Thẻ và các giao dịch khác được thực hiện bằng Thẻ. Bạn không được sử dụng Thẻ khi không có đủ số dư để thực hiện giao dịch.

11.14 Báo cáo giao dịch không thực hiện

Nếu bạn không thực hiện giao dịch như đã ghi trên Thẻ, bạn phải thông báo ngay cho VIB. Đối với yêu cầu tra soát hay khiếu nại giao dịch do bạn không thực hiện, bạn cần trả lại Thẻ trong vòng 1 giờ làm việc kể từ thời điểm yêu cầu tra soát hoặc khiếu nại. Nếu yêu cầu tra soát hay khiếu nại nằm ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ hoặc ngày lễ, bạn phải trả lại Thẻ trong vòng 1 giờ làm việc đầu tiên của ngày làm việc tiếp theo qua Call Center.

11.15 Yêu cầu văn bản cho việc sử dụng Thẻ

Bất kỳ yêu cầu nào của bạn liên quan đến việc phát hành và sử dụng Thẻ trả trước VIB Prepaid Mastercard đều phải được thực hiện bằng văn bản hoặc hình thức pháp lý cho phép.

11.16 Rủi ro trong giao dịch mua sắm

Bạn chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hoá, dịch vụ và các tranh chấp phát sinh liên quan đến các giao dịch mua sắm hàng hoá, dịch vụ mà bạn sử dụng Thẻ làm phương tiện thanh toán.

11.17 Thanh toán dịch vụ đặt trước

Nếu bạn đặt trước dịch vụ nhưng không sử dụng và không thông báo huỷ dịch vụ trong thời hạn quy định, bạn vẫn phải thanh toán một phần hoặc toàn bộ giá trị dịch vụ, thuế và phí liên quan theo quy định của Điểm chấp nhận Thẻ.

11.18 Giải quyết tranh chấp trước khi khiếu nại

Trước khi gửi khiếu nại hoặc yêu cầu tra soát đến VIB, bạn nên tìm cách giải quyết tranh chấp với Điểm chấp nhận Thẻ trước hết.

11.19 Bằng chứng huỷ dịch vụ trực tuyến

Khi bạn ngừng hoặc hủy sử dụng dịch vụ Thẻ trả trước VIB Prepaid Mastercard cho các giao dịch mua sắm trực tuyến định kỳ, bạn cần giữ chứng từ hoàn thành quá trình huỷ dịch vụ này.

11.20 Chấm dứt sử dụng Thẻ

Khi bạn muốn chấm dứt sử dụng Thẻ, bạn cần thông báo bằng văn bản cho VIB và đảm bảo hoàn thành mọi nghĩa vụ nợ và chi phí phát sinh trong quá trình sử dụng Thẻ. Sau khi nhận được thông báo từ VIB về việc chấm dứt sử dụng Thẻ, bạn không được tiếp tục sử dụng Thẻ. Trong trường hợp bạn chấm dứt sử dụng Thẻ, bạn cần trả lại Thẻ cho VIB theo quy định. Nếu không trả lại Thẻ, bạn sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm và rủi ro phát sinh.

By Thai Anh

Hỗ trợ bạn đọc có thêm nhiều kiến thức vay vốn. Giúp mọi người có thể giải quyết các vấn đề tài chính trong cuộc sống thường ngày.