Vay tiền

Hướng dẫn tài khoản 344 (nhận ký quỹ, ký cược) theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

1. Nguyên tắc kế toán tài khoản 344 (nhận ký quỹ, ký cược)

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 60 Thông tư 200/2014/TT-BTC, nguyên tắc kế toán của tài khoản 344 (nhận ký quỹ, ký cược) được quy định như sau:

– Tài khoản tài khoản 344 (nhận ký quỹ, ký cược) dùng để phản ánh các khoản tiền mà doanh nghiệp nhận ký quỹ, ký cược của các đơn vị, cá nhân bên ngoài để đảm bảo cho các dịch vụ liên quan đến sản xuất, kinh doanh được thực hiện đúng hợp đồng kinh tế đã ký kết, như nhận tiền ký cược, ký quỹ để đảm bảo việc thực hiện hợp đồng kinh tế, hợp đồng đại lý,…

– Kế toán nhận ký quỹ, ký cược phải theo dõi chi tiết từng khoản tiền nhận ký quỹ, ký cược của từng khách hàng theo kỳ hạn và theo từng loại nguyên tệ. Các khoản nhận ký cược, ký quỹ phải trả có kỳ hạn còn lại không quá 12 tháng được trình bày là nợ ngắn hạn, các khoản có kỳ hạn trên 12 tháng được trình bày là nợ dài hạn.

– Trường hợp nhận thế chấp, cầm cố bằng hiện vật thì không phản ánh ở tài khoản 344 (nhận ký quỹ, ký cược) mà được theo dõi trên thuyết minh Báo cáo tài chính.

– Trường hợp nhận ký cược, ký quỹ bằng ngoại tệ, kế toán phải theo dõi chi tiết gốc ngoại tệ riêng và quy đổi ngoại tệ ra đơn vị tiền tệ kế toán theo nguyên tắc:

+ Tại thời điểm nhận ký cược, ký quỹ bằng ngoại tệ, kế toán quy đổi ra đơn vị tiền tệ kế toán theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm phát sinh;

+ Khi trả lại các khoản ký cược, ký quỹ bằng ngoại tệ, kế toán phải quy đổi theo tỷ giá ghi sổ thực tế đích danh;

+ Khi lập Báo cáo tài chính, kế toán đánh giá lại khoản tiền nhận ký cược, ký quỹ phải trả lại bằng ngoại tệ theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm báo cáo. Các khoản chênh lệch tỷ giá phát sinh được ghi nhận ngay vào chi phí tài chính hoặc doanh thu hoạt động tài chính.

Toàn văn File Word Thông tư hướng dẫn chế độ kế toán năm 2023

Hướng dẫn tài khoản 344 (nhận ký quỹ, ký cược) theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

(Ảnh minh họa – Nguồn từ Internet)

2. Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 344 (nhận ký quỹ, ký cược)

Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 60 Thông tư 200/2014/TT-BTC, kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 344 (nhận ký quỹ, ký cược) được quy định như sau:

– Bên Nợ: Hoàn trả tiền nhận ký quỹ, ký cược.

– Bên Có: Nhận ký quỹ, ký cược bằng tiền.

– Số dư bên Có: Số tiền nhận ký quỹ, ký cược chưa trả.

3. Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu

Căn cứ theo quy định tại khoản 3 Điều 60 Thông tư 200/2014/TT-BTC, phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu của tài khoản 344 (nhận ký quỹ, ký cược) được quy định như sau:

3.1. Khi nhận tiền ký quỹ, ký cược của đơn vị, cá nhân bên ngoài

Khi nhận tiền ký quỹ, ký cược của đơn vị, cá nhân bên ngoài, ghi:

– Nợ các tài khoản 111, 112

– Có tài khoản 344 – Nhận ký quỹ, ký cược (chi tiết cho từng khách hàng).

3.2. Khi hoàn trả tiền ký quỹ, ký cược cho khách hàng

– Khi hoàn trả tiền ký quỹ, ký cược cho khách hàng, ghi:

+ Nợ tài khoản 344 – Nhận ký quỹ, ký cược

+ Có các tài khoản 111, 112.

– Trường hợp hoàn trả tiền ký quỹ, ký cược bằng ngoại tệ, ghi:

+ Nợ tài khoản 344 – Nhận ký quỹ, ký cược (theo tỷ giá ghi sổ thực tế đích danh của từng đối tượng)

+ Nợ tài khoản 635 – Chi phí tài chính (lỗ tỷ giá)

+ Có các tài khoản 111, 112 (theo tỷ giá ghi sổ bình quân gia quyền tài khoản tiền)

+ Có tài khoản 515 – Doanh thu hoạt động tài chính (lãi tỷ giá).

3.3. Trường hợp đơn vị ký quỹ, ký cược vi phạm hợp đồng kinh tế đã ký kết với doanh nghiệp, bị phạt theo thỏa thuận trong hợp đồng kinh tế

– Khi nhận được khoản tiền phạt do vi phạm hợp đồng kinh tế đã ký kết: Nếu khấu trừ vào tiền nhận ký quỹ, ký cược, ghi:

+ Nợ tài khoản 344 – Nhận ký quỹ, ký cược

+ Có tài khoản 711 – Thu nhập khác.

– Khi thực trả khoản ký quỹ, ký cược còn lại, ghi:

+ Nợ tài khoản 344 – Nhận ký quỹ, ký cược (đã khấu trừ tiền phạt)

+ Có các tài khoản 111, 112.

3.4. Khi lập Báo cáo tài chính, kế toán đánh giá lại khoản tiền nhận ký cược, ký quỹ có nghĩa vụ phải trả lại bằng ngoại tệ

Khi lập Báo cáo tài chính, kế toán đánh giá lại khoản tiền nhận ký cược, ký quỹ có nghĩa vụ phải trả lại bằng ngoại tệ theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm báo cáo:

– Nếu phát sinh lãi tỷ giá hối đoái, ghi:

+ Nợ tài khoản 344 – Nhận ký quỹ, ký cược

+ Có tài khoản 413- Chênh lệch tỷ giá hối đoái.

– Nếu phát sinh lỗ tỷ giá hối đoái, ghi:

+ Nợ tài khoản 413 – Chênh lệch tỷ giá hối đoái

+ Có tài khoản 344 – Nhận ký quỹ, ký cược.

Related Articles

Back to top button