Blog

Hệ số vòng quay khoản phải thu (Receivable turnover ratio) – Hiểu rõ khái niệm này

Image

Hệ số vòng quay khoản phải thu, hay Hệ số quay vòng các khoản phải thu, trong tiếng Anh gọi là Receivable turnover ratio hay Accounts receivable turnover ratio. Khái niệm này được sử dụng trong lĩnh vực kế toán để đo lường sự hiệu quả của việc thu hồi khoản phải thu và tiền nợ từ khách hàng. Nó cho thấy khả năng của một công ty trong việc cung cấp tín dụng cho khách hàng và thu hồi nợ ngắn hạn.

Cách tính hệ số vòng quay khoản phải thu

Hệ số vòng quay khoản phải thu được tính bằng cách chia doanh thu bán chịu ròng cho trung bình khoản phải thu.

  • Trung bình khoản phải thu: Tính trung bình cộng của khoản phải thu đầu kì và khoản phải thu cuối kì.
  • Doanh thu bán chịu ròng: Tổng doanh thu bán chịu trong kỳ trừ đi khoản doanh thu bán chịu được khách hàng thanh toán bằng tiền mặt.

Ý nghĩa của hệ số vòng quay khoản phải thu

Hệ số vòng quay khoản phải thu giúp đánh giá khả năng thu hồi khoản phải thu của một công ty và hiệu quả của việc cung cấp tín dụng hiện tại. Nó cũng cho biết số lần khoản phải thu được chuyển thành tiền mặt của một công ty. Hệ số này có thể được tính hàng năm, hàng quý hoặc hàng tháng.

Hệ số vòng quay khoản phải thu cao và thấp

  • Hệ số vòng quay khoản phải thu cao: Cho thấy khả năng thu hồi hiệu quả khoản phải thu và nợ từ khách hàng. Nó cũng có thể là dấu hiệu của một doanh nghiệp hoạt động chủ yếu bằng tiền mặt.

  • Hệ số vòng quay khoản phải thu cao cũng cho thấy sự thận trọng trong việc cung cấp tín dụng cho khách hàng. Một chính sách tín dụng thận trọng giúp công ty phần nào ngăn ngừa rủi ro nợ khó đòi. Tuy nhiên, nếu quá thận trọng, công ty có thể làm cho khách hàng tiềm năng chuyển sang các công ty cạnh tranh có chính sách tín dụng linh hoạt hơn.

  • Hệ số vòng quay khoản phải thu thấp: Cho thấy công ty có quy trình thu hồi kém, chính sách tín dụng không tốt hoặc khách hàng không có khả năng thanh toán.

Thường thì một công ty có hệ số vòng quay khoản phải thu thấp nên điều chỉnh chính sách tín dụng để đảm bảo thu hồi tiền đúng thời gian. Tuy nhiên, nếu công ty đã điều chỉnh quy trình thu hồi và hiệu quả, có thể dòng tiền lớn sẽ được báo cáo từ việc thu hồi nợ tồn đọng.

Để biết thêm thông tin về lĩnh vực tài chính, hãy truy cập EzCash.vn.

Related Articles

Back to top button