Bảng cân đối kế toán là gì? Những chỉ tiêu phân tích bảng cân đối kế toán thường gặp
Bảng cân đối kế toán là gì? Những chỉ tiêu phân tích bảng cân đối kế toán thường gặp

Bảng cân đối kế toán là một công cụ quan trọng trong việc theo dõi hoạt động tài chính của một doanh nghiệp. Khi phân tích bảng cân đối kế toán, chủ doanh nghiệp có thể có cái nhìn tổng quát về tình hình tài chính và từ đó đưa ra các quyết định kế toán phù hợp. Hãy cùng tìm hiểu về những chỉ tiêu quan trọng trong phân tích bảng cân đối kế toán!

Bảng cân đối kế toán là gì?

Theo quy định của Thông tư 200/2014/TT-BTC, bảng cân đối kế toán (balance sheet) là một loại báo cáo tài chính thể hiện tổng quan về giá trị tài sản và nguồn vốn hình thành tài sản của một doanh nghiệp trong từng giai đoạn thời gian cụ thể trong năm (ví dụ: 3 tháng, 6 tháng, 1 năm,…).

Bảng cân đối kế toán bao gồm hai phần chính là tài sản và nguồn vốn. Tổng giá trị của hai phần này phải bằng nhau. Phần tài sản được chia thành tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn, trong khi phần nguồn vốn bao gồm nợ phải trả và vốn chủ sở hữu.

Những chỉ tiêu phân tích bảng cân đối kế toán thường gặp

Trong bảng cân đối kế toán, có nhiều chỉ tiêu quan trọng để phân tích. Cùng theo dõi bảng dưới đây!

Chỉ tiêu phân tích bảng cân đối kế toán
Chỉ tiêu phân tích bảng cân đối kế toán đóng vai trò quan trọng trong việc đánh giá tình trạng hoạt động của doanh nghiệp.

Hệ số nợ

Hệ số nợ là công cụ để đánh giá khả năng tài chính và tình trạng kinh doanh của doanh nghiệp. Hệ số này được tính bằng công thức: Hệ số nợ = Tổng nợ / Tổng tài sản. Nếu hệ số này cao, đồng nghĩa với việc doanh nghiệp có nợ ở mức lớn. Ngược lại, nếu hệ số này quá thấp, có thể chỉ ra việc sử dụng nợ của doanh nghiệp chưa hiệu quả.

Hệ số Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu cũng là một chỉ tiêu được sử dụng để đánh giá rủi ro tài chính của doanh nghiệp. Hệ số này thấp chứng tỏ khả năng tự chủ của doanh nghiệp cao và ngược lại.

Hệ số về khả năng thanh toán của doanh nghiệp

Khả năng thanh toán là chỉ tiêu mà doanh nghiệp dựa vào để đánh giá khả năng chi trả nợ. Có ba hệ số cơ bản để đánh giá khả năng thanh toán:

  • Hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn của doanh nghiệp = Tổng tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn / Tổng nợ ngắn hạn. Hệ số này càng cao chứng tỏ khả năng thanh toán nợ của doanh nghiệp lớn và rủi ro tài chính thấp.

  • Hệ số khả năng thanh toán nhanh của doanh nghiệp = (Tổng tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn – tổng hàng tồn kho) / Nợ ngắn hạn của doanh nghiệp. Hệ số này càng cao, chứng tỏ sự uy tín của doanh nghiệp trong thanh toán nợ.

  • Hệ số thanh toán bằng hình thức tiền mặt = Tiền và các khoản tương đương tiền / Nợ ngắn hạn của doanh nghiệp. Hệ số này càng cao, chứng tỏ rủi ro thanh toán càng thấp. Tuy nhiên, hệ số này quá cao cũng có thể chỉ ra việc sử dụng vốn của doanh nghiệp chưa hiệu quả.

Cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn

Cơ cấu tài sản là việc so sánh tỷ trọng vốn cuối kỳ và vốn đầu kỳ mà doanh nghiệp sở hữu. Để đánh giá cơ cấu tài sản, các chỉ số sau đây rất quan trọng: Tài sản hạn mức ngắn hạn / Tổng tài sản và Tài sản hạn mức dài hạn / Tổng tài sản. Hai chỉ tiêu này giúp chỉ ra tỷ trọng của từng loại tài sản trong tổng tài sản của doanh nghiệp.

Cơ cấu vốn là hệ số để chỉ tỷ trọng các loại vốn khác nhau được sử dụng trong doanh nghiệp. Hai hệ số quan trọng là Hệ số nợ và Hệ số nợ vốn chủ sở hữu. Chúng biểu thị khả năng tự chủ tài chính và rủi ro tài chính của doanh nghiệp.

Tình hình công nợ

Phân tích tình hình công nợ của doanh nghiệp giúp đánh giá chất lượng hoạt động kinh doanh, khả năng thanh toán nợ, và an ninh tài chính. Hai chỉ tiêu quan trọng trong phân tích công nợ là Tỷ lệ các khoản nợ phải thu so với các khoản nợ phải trả (%) và Số vòng quay các khoản mà doanh nghiệp phải thu số vòng quay các khoản doanh nghiệp phải trả. Chúng giúp đánh giá khả năng thu hồi nợ và thanh toán nợ của doanh nghiệp.

Cùng với đó, Thời gian thu tiền bình quân và thời gian trả tiền bình quân của doanh nghiệp là hai chỉ tiêu phản ánh thời gian bình quân thanh toán các khoản phải trả ngắn hạn theo từng chu kỳ. Thời gian thu tiền ngắn chứng tỏ khả năng thu hồi tiền của doanh nghiệp, trong khi thời gian trả tiền ngắn chứng tỏ khả năng thanh toán nhanh của doanh nghiệp.

Với những chỉ tiêu phân tích bảng cân đối kế toán trên, người đọc có thể đánh giá tổng quan về tình hình tài chính của doanh nghiệp. Hãy áp dụng những kiến thức này vào công việc kế toán của mình. Nếu còn thắc mắc và cần hỗ trợ, hãy liên hệ với EzCash.vn để được giải đáp.


By Thai Anh

Hỗ trợ bạn đọc có thêm nhiều kiến thức vay vốn. Giúp mọi người có thể giải quyết các vấn đề tài chính trong cuộc sống thường ngày.