Khi bạn cần vay nợ hoặc ghi nợ, việc sử dụng mẫu giấy viết tay là điều quan trọng để đảm bảo tính pháp lý và bảo vệ quyền lợi của bạn. Dưới đây là một mẫu giấy nhận nợ, vay nợ, ghi nợ viết tay mới nhất cho năm 2023.

1. Mẫu giấy nhận nợ, vay nợ, ghi nợ viết tay mới nhất 2023

1.1. Mẫu giấy nhận nợ:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY XÁC NHẬN NỢ

Hôm nay, ngày…. tháng…. năm……., tôi là người có thông tin dưới đây:
Họ và tên: Nguyễn Văn A
Số Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân:……
Hộ khẩu thường trú: …..

Ngày…./……/…… tôi có vay của Ông/Bà …… với số tiền … (viết bằng chữ……).

Bằng giấy xác nhận nợ này tôi xác nhận có nghĩa vụ thanh toán cho Ông/Bà……..; (CCCD số: … HKTT …) số tiền …. (viết bằng chữ…….) theo tiến độ sau:

1. Thanh toán số tiền ….. (viết bằng chữ….) vào ngày …./…../2022.
2. Thanh toán số tiền …. (viết bằng chữ……) vào ngày…../…../2022.

Tôi đồng ý với nội dung Giấy xác nhận nợ, với tinh thần minh mẫn không bị ép buộc, lừa dối tôi xác nhận.

…. ngày…..tháng…..năm….

NGƯỜI VIẾT GIẤY
(Ký tên)

1.2. Mẫu giấy vay nợ, ghi nợ:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY VAY TIỀN

Hôm nay, ngày …. tháng …. năm ….., tại …, chúng tôi gồm:

BÊN CHO VAY: (Sau đây gọi tắt là Bên A)
Ông: …… Sinh năm: ……
CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ……. do …….. cấp ngày ……
Hộ khẩu thường trú tại: …………

Bà: …….. Sinh năm:…….
CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ….. do …. cấp ngày …..
Hộ khẩu thường trú tại: ………

BÊN VAY: (Sau đây gọi tắt là Bên B)
Ông/bà: ….. Sinh năm: ……………..
CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ….. do ….. cấp ngày …..
Hộ khẩu thường trú tại: ………

Sau khi thỏa thuận, hai bên cùng nhau ký Giấy vay tiền với các điều khoản sau:

Điều 1: Số tiền cho vay
Bên A đồng ý cho bên B vay và Bên B đồng ý vay của Bên A số tiền…… VNĐ (Bằng chữ: ……………..)

Điều 2: Thời hạn và phương thức cho vay
- Thời hạn cho vay là …………. (……)……… kể từ ngày ký hợp đồng này.
- Ngay sau khi ký Giấy vay tiền này, Bên A sẽ giao toàn bộ số tiền ………. cho Bên B
- Bên A thông báo cho Bên B trước một tháng khi cần Bên B thanh toán số tiền đã vay nêu trên.

Điều 3: Lãi suất cho vay và phương thức trả nợ
- Lãi suất được hai bên thỏa thuận là ….% tính từ ngày nhận tiền vay.
- Khi đến hạn trả nợ, bên B không trả cho bên A số tiền vay nêu trên thì khoản vay sẽ được tính lãi suất là …………
- Thời hạn thanh toán nợ không quá ….. ngày nếu không có sự thỏa thuận khác của hai bên.
- Bên B sẽ hoàn trả số tiền đã vay cho Bên A khi thời hạn vay đã hết. Tiền vay sẽ được Bên B thanh toán trực tiếp cho bên A hoặc thông qua hình thức chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng do Bên A chỉ định.

Điều 4: Mục đích vay
Mục đích vay số tiền nêu trên là để Bên B sử dụng vào mục đích ……….

Điều 5: Phương thức giải quyết tranh chấp
Nếu phát sinh tranh chấp trong quá trình thực hiện Giấy vay tiền này, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; Trong trường hợp không giải quyết được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Cam kết của các bên
- Các bên tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc giao và nhận tài sản vay;
- Bên A cam đoan số tiền cho vay trên là tài sản hợp pháp và thuộc quyền sở hữu của bên A;
- Việc vay và cho vay số tiền nêu trên là hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc, không nhằm trốn tránh bất kỳ nghĩa vụ nào của bên A;
- Bên B cam kết sử dụng tiền vay vào đúng mục đích đã nêu ở trên;
- Bên B cam kết trả tiền (tiền gốc và tiền lãi) đúng hạn, chỉ được ra hạn khi có sự chấp thuận của bên A bằng văn bản (nếu có sau này); Trường hợp chậm trả thì bên B chấp nhận chịu mọi khoản lãi phạt, lãi quá hạn…theo quy định pháp luật (nếu có);
- Các bên cam kết thực hiện đúng theo Giấy vay tiền này. Nếu bên nào vi phạm thì bên đó sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật;

Điều 7: Điều khoản cuối cùng
- Hai bên công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc ký Giấy vay tiền này.
- Mọi sửa đổi, bổ sung Giấy vay tiền chỉ có giá trị pháp lý khi được các bên thoả thuận và xác lập bằng văn bản.
- Hai bên đã tự đọc lại Giấy vay tiền, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Giấy vay tiền và ký tên, điểm chỉ vào Giấy vay tiền này.
- Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày các bên cùng ký, được lập thành … (…) bản có giá trị pháp lý như nhau, giao cho mỗi bên …(…) bản để thực hiện.

2. Giấy vay nợ có cần được công chứng không?

Giấy xác nhận nợ và giấy vay nợ là những giấy tờ quan trọng để xác định quan hệ vay nợ giữa các cá nhân. Một câu hỏi mà nhiều người thắc mắc là liệu giấy vay nợ có cần được công chứng hay không?

Theo quy định của Bộ Luật Dân sự 2015, việc ký kết hợp đồng vay tài sản có thể được thực hiện bằng lời nói, bằng văn bản hoặc bằng hành vi cụ thể. Không có yêu cầu cụ thể về việc công chứng giấy vay nợ. Vì vậy, giấy vay nợ không cần được công chứng để có giá trị pháp lý.

Tuy nhiên, việc sử dụng giấy vay nợ viết tay vẫn là một giải pháp an toàn và khá phổ biến. Khi xảy ra tranh chấp, các bên có thể sử dụng giấy tờ này để bảo vệ quyền lợi của mình và chứng minh quan hệ vay nợ đã được thỏa thuận.

3. Các lưu ý khi làm giấy vay nợ viết tay

Khi làm giấy vay nợ viết tay, các cá nhân cần lưu ý các điểm sau đây:

  • Cung cấp đầy đủ thông tin về các bên tham gia giao dịch trong giấy vay nợ, nhận nợ. Điều này giúp xác định rõ chủ thể tham gia và đảm bảo tính pháp lý của văn bản.
  • Quy định rõ số tiền vay và lãi suất trong giấy vay nợ. Điều này giúp tránh những tranh chấp về số tiền và lãi suất sau này.
  • Thỏa thuận về thời hạn thanh toán và cách thức thanh toán. Điều này giúp đảm bảo quyền và nghĩa vụ của các bên trong giao dịch.
  • Cam kết và khẳng định việc thực hiện đúng theo nội dung của giấy vay nợ. Điều này đảm bảo tính trung thực và đúng đắn trong giao dịch.

Những lưu ý trên giúp đảm bảo tính pháp lý của giấy vay nợ viết tay và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các bên tham gia. Hãy tuân thủ các lưu ý này để thực hiện giao dịch một cách an toàn và minh bạch.

(Văn bản pháp luật sử dụng trong bài viết: Bộ Luật Dân sự 2015)

Nguồn: EzCash.vn

By Thai Anh

Hỗ trợ bạn đọc có thêm nhiều kiến thức vay vốn. Giúp mọi người có thể giải quyết các vấn đề tài chính trong cuộc sống thường ngày.