Trong cuộc sống, khi cho nhau vay tiền, chúng ta thường dựa vào sự thỏa thuận miệng như mối quan hệ thân quen hay mối quan hệ ngoại giao. Tuy nhiên, điều này mang đến một số rủi ro về pháp lý, đặc biệt khi bên vay không trả nợ hoặc từ chối trả nợ.

Khi cảm thấy việc cho vay có nguy cơ rủi ro, bên cho vay hoặc cho mượn tiền thường cần lập một giấy cam kết trả nợ để ghi lại thông tin về khoản nợ đã vay hoặc đã trả, cũng như cam kết cụ thể về việc trả nợ. Điều này sẽ là cơ sở pháp lý quan trọng trong việc giải quyết tranh chấp sau này.

Nội dung của Giấy cam kết trả nợ

Một Giấy cam kết trả nợ có thể được viết đơn phương bởi người nợ hoặc được thỏa thuận giữa hai bên, nhằm cam kết về thời gian, hình thức và số tiền trả nợ cho chủ nợ. Trong trường hợp cam kết trả nợ giữa hai hay nhiều bên, thông thường sẽ kèm theo nội dung xác nhận nợ.

Thông thường, mẫu Giấy cam kết trả nợ có thể được viết tay hoặc đánh máy, không yêu cầu công chứng. Thông thường, không cần người làm chứng mà chỉ cần người viết giấy ký tên.

Nội dung của Giấy cam kết trả nợ thường bao gồm:

 • Thông tin cá nhân của bên nợ và bên nhận nợ, bao gồm họ tên, địa chỉ, và các thông tin liên hệ.
 • Số tiền nợ gốc và số tiền lãi.
 • Cam kết về thời gian trả nợ.

Tùy vào từng trường hợp cụ thể, có thể viết thêm các nội dung khác như chịu ai chịu án phí trong trường hợp tranh chấp, giải quyết sự kiện bất khả kháng, hoặc ghi rõ mục đích sử dụng khoản vay để tránh việc lạm dụng mục đích sau này.

Hiện nay, pháp luật không quy định mẫu chung cho Giấy cam kết trả nợ, mà các bên có thể tự do viết sao cho hợp lý và phù hợp với từng trường hợp cụ thể. Dưới đây là một mẫu Giấy cam kết trả nợ đơn giản, hợp lý và hợp pháp mà bạn có thể tham khảo.

Mẫu Giấy cam kết trả nợ đơn phương

# CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

## GIẤY CAM KẾT TRẢ NỢ

Kính gửi:…….

Tôi tên là….

CMND/ ĐKKD: …… Ngày cấp:…. Nơi Cấp:………

Địa chỉ thường trú/ Trụ sở:..

Điện thoại:…

Email:…

Tôi có nợ anh…………. … số CMND…………………….một khoản tiền là………….từ ngày………… lãi suất…………….

Tôi xin cam kết với anh ………. thanh toán các khoản nợ (kể cả nợ gốc và lãi) trước ngày …tháng… năm…

Nếu tôi không thực hiện đúng như cam kết thì sẽ chịu trách nhiệm với các khoản nợ chậm trả tương ứng với mức lãi suất …%/ngày.

……., ngày … tháng… năm…

Người cam kết

(Kí và ghi rõ họ tên)

Mẫu Giấy cam kết trả nợ giữa hai bên và xác nhận công nợ

# CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

## BIÊN BẢN XÁC NHẬN NỢ VÀ CAM KẾT TRẢ NỢ

Căn cứ Bộ luật Dân sự của Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam năm 2015;

Căn cứ vào ý chí của các bên.

Hôm nay, ngày…..tháng…….năm …. , tại địa chỉ……………………………….

Chúng tôi gồm có:

**BÊN A: …………………………………………………………………………...**
CMND:……………………………………………………………………………
Địa chỉ:……………………………………………………………………………
Điện thoại:……………………………..………………………………………….
Email:…………………………………. …………………………………………

**BÊN B: ……………………………….</strong>………………………………………….
CMND:………………………………..………………………………………….
Địa chỉ:………………………………… ……………………………………….
Điện thoại:……………………………..…………………………………………
Email:……………………..………….…………………………………………..

Cùng thống nhất ký kết Bản thỏa thuận với những điều khoản sau:

**Điều 1. Thỏa thuận xác nhận nợ**
Sau khi đối chiếu, hai bên xác nhận nợ cho đến hết ngày……tháng…….năm….
Bên A còn nợ Bên B tổng số tiền là:…………………………… đ
(Bằng chữ:……………………………………………………………………….), trong đó:
Nợ gốc:
Lãi:

**Điều 2. Cam kết của Bên A**
Bên A cam kết sẽ thanh toán số tiền nợ trước ngày … tháng … năm …
Bên A sẽ sử dụng mọi tài sản cá nhân để thanh toán các khoản nợ cho Bên B như đã thỏa thuận.
Nếu Bên A chậm trả theo thỏa thuận, Bên A sẽ chịu trách nhiệm đối với số tiền chậm trả tương ứng với mức lãi suất là …%/ngày.
Các quyền và nghĩa vụ khác tại Bản xác nhận nợ và cam kết trả nợ này và theo quy định của pháp luật.

**Điều 3. Cam kết của Bên B**
Bên B cam kết sẽ tạo mọi điều kiện để Bên A thanh toán các khoản nợ đúng hạn.
Bên B cho phép Bên A sử dụng mọi tài sản cá nhân của Bên A để thanh toán các khoản nợ được nêu tại Điều 1 Biên bản xác nhận nợ và cam kết trả nợ này.

**Điều 4. Điều khoản chung**
Biên bản xác nhận nợ và cam kết trả nợ này có hiệu lực từ ngày ký.
Biên bản xác nhận nợ và cam kết trả nợ được lập thành hai bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ một bản.

BÊN A            BÊN B

Nếu bạn cần tìm hiểu thêm về vấn đề này hoặc muốn vay tiền một cách an toàn và tin cậy, hãy truy cập EzCash.vn.

By Thai Anh

Hỗ trợ bạn đọc có thêm nhiều kiến thức vay vốn. Giúp mọi người có thể giải quyết các vấn đề tài chính trong cuộc sống thường ngày.