Phần mềm hóa đơn điện tử E-invoice được nhiều DN FDI tin dùngPhần mềm hóa đơn điện tử E-invoice được nhiều DN FDI tin dùng

Lợi nhuận kế toán trước thuế là một chỉ số quan trọng để đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Khi lợi nhuận kế toán trước thuế âm, điều này cho thấy doanh nghiệp đang gặp khó khăn và cần có các biện pháp tích cực để thay đổi. Trong trường hợp này, doanh nghiệp được miễn một số loại thuế, điều mà các doanh nghiệp cần lưu ý.

Lợi nhuận kế toán trước thuế âm

1. Lợi nhuận kế toán trước thuế là gì

Lợi nhuận kế toán trước thuế, còn được gọi là Earning Before Interest and Tax (EBIT), là một chỉ tiêu quan trọng để đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Lợi nhuận trước thuế cho biết tổng lợi nhuận tạo ra trong kỳ (chưa trừ chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp) là một chỉ tiêu quan trọng được đưa ra trong Báo cáo kết quả kinh doanh. Thông qua lợi nhuận kế toán trước thuế, các nhà quản trị có thể tính toán các chỉ tiêu quan trọng khác nhằm đưa ra các chiến lược kinh doanh và phát triển phù hợp, cân đối doanh thu và chi phí để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh.

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh bao gồm doanh thu từ hoạt động bán hàng, đã trừ đi chi phí hàng bán và chi phí hoạt động.

Lợi nhuận từ hoạt động tài chính

Lợi nhuận từ hoạt động tài chính bao gồm doanh thu từ hoạt động tài chính, đã trừ đi chi phí tài chính.

Lợi nhuận từ các hoạt động khác

Lợi nhuận từ các hoạt động khác bao gồm thu nhập khác, đã trừ đi chi phí khác.

2. Lợi nhuận kế toán trước thuế cho biết điều gì

Có ba trường hợp lợi nhuận kế toán trước thuế, mỗi trường hợp tương ứng với mức độ đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh riêng của doanh nghiệp:

(1) Lợi nhuận kế toán trước thuế lớn hơn 0 (EBIT > 0)

Khi EBIT > 0, điều này cho thấy doanh nghiệp đang có lãi. Doanh thu đủ để bù đắp các chi phí và còn dư. Doanh nghiệp cần có kế hoạch mở rộng kinh doanh để thu được nhiều lợi nhuận hơn.

(2) Lợi nhuận kế toán trước thuế bằng 0 (EBIT = 0)

Khi EBIT = 0, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp không có lợi nhuận. Doanh thu chỉ đủ để trang trải các chi phí. Khi đó, doanh nghiệp cần xem xét thay đổi chiến lược kinh doanh hoặc chuyển sang mô hình kinh doanh hiệu quả hơn và tận dụng tốt các khoản đầu tư.

(3) Lợi nhuận kế toán trước thuế nhỏ hơn 0 (EBIT < 0)

Khi EBIT < 0, đó là dấu hiệu cho thấy doanh nghiệp đang thua lỗ. Tổng doanh thu nhỏ hơn tổng chi phí đã bỏ ra. Doanh nghiệp sẽ không thể duy trì hoạt động nếu tình trạng này tiếp diễn trong thời gian dài. Doanh nghiệp cần chuyển đổi phương thức hoạt động kinh doanh, có các biện pháp tích cực để thu hẹp hoạt động, cắt giảm chi phí hoặc chuyển hướng kinh doanh mặt hàng hoặc hoạt động trong lĩnh vực khác.

3. Cách tính lợi nhuận trước thuế

Có hai cách tính lợi nhuận kế toán trước thuế thường được sử dụng. Tùy thuộc vào từng trường hợp, doanh nghiệp có thể áp dụng hai cách tính thuế để tính toán.

Sử dụng phần mềm hóa đơn điện tử Einvoice hạch toán

3.1. Tính lợi nhuận kế toán trước thuế dựa vào doanh thu và chi phí (tính theo chiều thuận)

Công thức tính:

Lợi nhuận trước thuế (EBIT) = Tổng doanh thu - Giá vốn hàng bán - Chi phí bán hàng - Chi phí quản lý doanh nghiệp.

Ví dụ: Trong năm 2022, Công ty A có tổng doanh thu từ hoạt động bán hàng là 50.000 triệu đồng. Giá vốn hàng bán là 1 triệu đồng/sản phẩm. Tổng số sản phẩm đã bán là 20.000 sản phẩm. Chi phí trả lương nhân viên là 1.000 triệu đồng. Chi phí thuê mặt bằng và điện nước là 1.500 triệu đồng. Lợi nhuận trước thuế của công ty A trong năm 2022 là: 50.000 – 1 x 20.000 – 1.000 – 1.500 = 27.500 triệu đồng.

3.2. Tính lợi nhuận kế toán trước thuế dựa vào lợi nhuận sau thuế và chi phí (tính theo chiều ngược)

Công thức tính:

Lợi nhuận trước thuế (EBIT) = Lợi nhuận sau thuế + Chi phí lãi vay + Thuế TNDN.

Ví dụ: Trong năm 2022, Công ty A có lợi nhuận ròng là 25.000 triệu đồng. Chi phí trả tiền lãi trong năm là 1.500 triệu đồng. Thuế thu nhập doanh nghiệp công ty phải đóng là 1.000 triệu đồng. Vậy lợi nhuận kế toán trước thuế = 25.000 + 1.500 + 1.000 = 27.500 triệu đồng.

4. Lợi nhuận kế toán âm doanh nghiệp vẫn có thể phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp

Trên thực tế, lợi nhuận kế toán trước thuế âm doanh nghiệp vẫn có thể phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) do thuế TNDN được tính trên thu nhập tính thuế. Cụ thể, thuế TNDN phải nộp được tính theo công thức:

Thuế TNDN phải nộp = [Thu nhập tính thuế - Phần trích lập quỹ KH&CN (nếu có)] x Thuế suất thuế TNDN.

Trong đó, thu nhập tính thuế TNDN được tính như sau:

Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế - (Thu nhập được miễn thuế + Các khoản lỗ được kết chuyển theo quy định).
Thu nhập chịu thuế = Doanh thu - Chi phí được trừ + Các khoản thu nhập khác.

Theo đó, trường hợp thu nhập tính thuế dương, doanh nghiệp phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp. Trong khi đó, thu nhập tính thuế âm, doanh nghiệp không phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp. Tuy nhiên, điểm quan trọng là chỉ tiêu lợi nhuận kế toán trước thuế âm không phản ánh được thu nhập tính thuế của doanh nghiệp, do đó, doanh nghiệp vẫn có thể phải đóng thuế thu nhập doanh nghiệp.

Với một số thông tin về lợi nhuận kế toán trước thuế âm, doanh nghiệp cần đặc biệt lưu ý giải pháp và có những thay đổi kịp thời nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh có lãi. Nếu bạn cần tìm hiểu về phần mềm hóa đơn điện tử E-invoice, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn: EzCash.vn

By Thai Anh

Hỗ trợ bạn đọc có thêm nhiều kiến thức vay vốn. Giúp mọi người có thể giải quyết các vấn đề tài chính trong cuộc sống thường ngày.