Vay tiền

Mẫu hợp đồng mượn tiền không lãi suất

Hợp đồng mượn tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho mượn giao tài sản cho bên mượn để sử dụng trong một thời hạn mà không phải trả tiền, bên mượn phải trả lại tài sản đó khi hết thời hạn mượn hoặc mục đích mượn đã đạt được.

Tuy nhiên, có một điểm khác biệt giữa hợp đồng mượn tài sản và hợp đồng vay tài sản. Trong hợp đồng vay tài sản, bên vay phải trả lại số lượng và chất lượng tài sản ban đầu, cùng với mức lãi (nếu có) theo thỏa thuận hoặc quy định pháp luật.

Hợp đồng mượn tiền không lãi suất là một thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên vay sẽ nhận một khoản tiền từ bên cho vay và không phải trả lãi suất khi đến hạn trả. Thay vì trả lãi, bên vay chỉ cần hoàn trả số tiền gốc.

Ezcash. Vn

Sau khi đã nắm được những nội dung và cách thức để soạn thảo, chúng tôi xin gửi đến Quý khách hàng mẫu hợp đồng mượn tiền không lãi suất.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG CHO VAY TIỀN

Hôm nay ngày …. tháng …. năm …..

Tại địa điểm: ……………………………………………………………………………..

(Nếu vay Ngân hàng và hợp tác xã tín dụng, thì có thêm yếu tố xét đơn xin của đương sự).

Chúng tôi gồm có:

Bên A: (bên cho vay)

 • Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………

 • Điện thoại: ………………………………………………………………………………

 • Đại diện là: ………………………………………………………………………………

Bên B: (bên vay)

 • Ông (bà): …………………………………………………………………………………

 • Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………

 • Điện thoại: ………………………………………………………………………………

Sau khi thỏa thuận cùng nhau, chúng tôi ký hợp đồng vay tiền với những điều khoản sau:

Điều 1: Về số lượng tiền vay

Bên A đồng ý cho bên B vay số tiền:

 • Bằng số: …………………………………………………………………………………

 • Bằng chữ: ………………………………………………………………………………..

Điều 2: Thời hạn và phương thức vay

Thời hạn vay là ………… tháng

 • Kể từ ngày … tháng … năm ….

 • Đến ngày … tháng … năm ….

Phương thức vay (có thể chọn các phương thức sau):

 • Chuyển khoản qua tài khoản: …………………………………………………….

 • Mở tại ngân hàng: …………………………………………………………………….

 • Cho vay bằng tiền mặt

Chuyển giao thành ……… đợt

 • Đợt 1: …………………………………………………………………………………….

 • Đợt 2: …………………………………………………………………………………….

Điều 3: Lãi suất

 1. Bên B đồng ý vay số tiền trên với lãi suất 0% một tháng tính từ ngày nhận tiền vay.

 2. Trước khi hợp đồng này đáo hạn ….. ngày, nếu bên B muốn tiếp tục gia hạn, phải được sự thỏa thuận tại địa điểm.

 3. Trong thời hạn hợp đồng có hiệu lực, không thay đổi mức lãi suất đã thỏa thuận trong hợp đồng này.

 4. Thời hạn thanh toán nợ không quá …. ngày nếu không có sự thỏa thuận nào khác của hai bên.

Điều 4: Biện pháp bảo đảm hợp đồng

Bên B bằng lòng thế chấp (hoặc cầm cố) tài sản thuộc sở hữu của mình là …… và giao toàn bộ bản chính giấy chủ quyền tài sản cho bên A giữ (có thể nhờ người khác có tài sản đưa giấy tờ sở hữu đến bảo lãnh cho bên B vay). Việc đưa tài sản ra bảo đảm đã được hai bên lập biên bản đính kèm sau khi có xác nhận của phòng Công chứng Nhà nước tỉnh (thành)…

Khi đáo hạn, bên B đã thanh toán tất cả số tiền vay cho bên A, thì bên này sẽ làm các thủ tục giải tỏa thế chấp (hoặc cầm cố, bảo lãnh) và trao lại bản chính giấy chủ quyền tài sản đã đưa ra bảo đảm cho bên B.

Bên B thỏa thuận rằng, nếu không trả đúng thời hạn đã cam kết trong hợp đồng này sau …. ngày, bên A có quyền đề nghị cơ quan có thẩm quyền phát mại tài sản đưa ra bảo đảm để thu hồi khoản nợ quá hạn từ bên B.

Điều 5: Trách nhiệm chi trả những phí tổn có liên quan đến hợp đồng

Những chi phí có liên quan đến việc vay nợ như: tiền lưu kho tài sản bảo đảm, phí bảo hiểm, lệ phí tố tụng, v.v… bên B có trách nhiệm thanh toán.

Điều 6: Những cam kết chung

 1. Hai bên cam kết thực hiện đầy đủ các điều khoản trong hợp đồng này. Nếu có điều khoản nào không được quy định trong hợp đồng này nhưng quy định trong pháp luật, hai bên cần tuân thủ quy định pháp luật.

 2. Nếu có tranh chấp xảy ra, hai bên sẽ giải quyết bằng thương lượng.

 3. Nếu không giải quyết được bằng thương lượng, hai bên sẽ chuyển vụ việc tới Tòa án nhân dân… nơi hai bên vay cư trú.

Điều 7: Hiệu lực của hợp đồng

Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày … tháng … năm … đến ngày … tháng … năm …

Hợp đồng này được lập thành … bản. Mỗi bên giữ … bản.

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B

Related Articles

Back to top button