Blog

Xem Ngày Tốt Mua Vàng “Tấn Tài, Tấn Lộc” Cho Gia Chủ

Trước khi đi mua vàng, đa số mọi người thường chọn ngày tốt và tin rằng cuộc sống của mình sẽ may mắn, tốt đẹp hơn. Vậy làm thế nào để chọn được ngày tốt hợp bản mệnh của mình?

Xem ngay mua vang

Mời bạn đọc tham khảo danh sách các ngày tốt để mua vàng trong năm 2022.

Ngày Tốt Tháng 1

Thứ Dương lịch Âm lịch Chi tiết
7 01/01/2022 29/11/2021 Xem
2 02/01/2022 30/11/2021 Xem
5 06/01/2022 04/12/2021 Xem
6 07/01/2022 05/12/2021 Xem
7 08/01/2022 06/12/2021 Xem
3 11/01/2022 09/12/2021 Xem
4 12/01/2022 10/12/2021 Xem
5 13/01/2022 11/12/2021 Xem
7 16/01/2022 14/12/2021 Xem
2 17/01/2022 15/12/2021 Xem
3 18/01/2022 16/12/2021 Xem
6 21/01/2022 19/12/2021 Xem
7 22/01/2022 20/12/2021 Xem
7 23/01/2022 21/12/2021 Xem
2 24/01/2022 22/12/2021 Xem
7 29/01/2022 27/12/2021 Xem
7 30/01/2022 28/12/2021 Xem
2 31/01/2022 29/12/2021 Xem

Ngày Tốt Tháng 2

Thứ Dương lịch Âm lịch Chi tiết
7 06/02/2022 06/01/2022 Xem
2 07/02/2022 07/01/2022 Xem
6 11/02/2022 11/01/2022 Xem
3 15/02/2022 15/01/2022 Xem
4 16/02/2022 16/01/2022 Xem
7 19/02/2022 19/01/2022 Xem
3 22/02/2022 22/01/2022 Xem
2 28/02/2022 28/01/2022 Xem

Ngày Tốt Tháng 3

Thứ Dương lịch Âm lịch Chi tiết
4 02/03/2022 30/01/2022 Xem
5 03/03/2022 01/02/2022 Xem
2 07/03/2022 05/02/2022 Xem
3 08/03/2022 06/02/2022 Xem
4 09/03/2022 07/02/2022 Xem
7 12/03/2022 10/02/2022 Xem
2 13/03/2022 11/02/2022 Xem
5 17/03/2022 15/02/2022 Xem
6 18/03/2022 16/02/2022 Xem
7 19/03/2022 17/02/2022 Xem
3 22/03/2022 20/02/2022 Xem
4 23/03/2022 21/02/2022 Xem
5 24/03/2022 22/02/2022 Xem
6 25/03/2022 23/02/2022 Xem
4 30/03/2022 28/02/2022 Xem
5 31/03/2022 29/02/2022 Xem

Ngày Tốt Tháng 4

Thứ Dương lịch Âm lịch Chi tiết
6 01/04/2022 01/03/2022 Xem
5 07/04/2022 07/03/2022 Xem
6 08/04/2022 08/03/2022 Xem
3 12/04/2022 12/03/2022 Xem
7 16/04/2022 16/03/2022 Xem
1 17/04/2022 17/03/2022 Xem
4 20/04/2022 20/03/2022 Xem
7 23/04/2022 23/03/2022 Xem
6 29/04/2022 29/03/2022 Xem

Ngày Tốt Tháng 5

Thứ Dương lịch Âm lịch Chi tiết
1 01/05/2022 01/04/2022 Xem
2 02/05/2022 02/04/2022 Xem
6 06/05/2022 06/04/2022 Xem
7 07/05/2022 07/04/2022 Xem
1 08/05/2022 08/04/2022 Xem
4 11/05/2022 11/04/2022 Xem
5 12/05/2022 12/04/2022 Xem
6 13/05/2022 13/04/2022 Xem
2 16/05/2022 16/04/2022 Xem
3 17/05/2022 17/04/2022 Xem
4 18/05/2022 18/04/2022 Xem
7 21/05/2022 21/04/2022 Xem
1 22/05/2022 22/04/2022 Xem
2 23/05/2022 23/04/2022 Xem
3 24/05/2022 24/04/2022 Xem
1 29/05/2022 29/04/2022 Xem
2 30/05/2022 01/05/2022 Xem
3 31/05/2022 02/05/2022 Xem

Ngày Tốt Tháng 6

Thứ Dương lịch Âm lịch Chi tiết
2 06/06/2022 08/05/2022 Xem
3 07/06/2022 09/05/2022 Xem
7 11/06/2022 13/05/2022 Xem
4 15/06/2022 17/05/2022 Xem
5 16/06/2022 18/05/2022 Xem
1 19/06/2022 21/05/2022 Xem
4 22/06/2022 24/05/2022 Xem
6 28/06/2022 30/05/2022 Xem
7 30/06/2022 02/06/2022 Xem

Ngày Tốt Tháng 7

Thứ Dương lịch Âm lịch Chi tiết
6 01/07/2022 03/06/2022 Xem
3 05/07/2022 07/06/2022 Xem
4 06/07/2022 08/06/2022 Xem
5 07/07/2022 09/06/2022 Xem
1 10/07/2022 12/06/2022 Xem
2 11/07/2022 13/06/2022 Xem
3 12/07/2022 14/06/2022 Xem
6 15/07/2022 17/06/2022 Xem
7 16/07/2022 18/06/2022 Xem
1 17/07/2022 19/06/2022 Xem
4 20/07/2022 22/06/2022 Xem
5 21/07/2022 23/06/2022 Xem
6 22/07/2022 24/06/2022 Xem
7 23/07/2022 25/06/2022 Xem
5 28/07/2022 30/06/2022 Xem
6 29/07/2022 01/07/2022 Xem
7 30/07/2022 02/07/2022 Xem

Ngày Tốt Tháng 8

Thứ Dương lịch Âm lịch Chi tiết
6 05/08/2022 08/07/2022 Xem
7 06/08/2022 09/07/2022 Xem
4 10/08/2022 13/07/2022 Xem
1 14/08/2022 17/07/2022 Xem
5 18/08/2022 21/07/2022 Xem
7 21/08/2022 24/07/2022 Xem
2 27/08/2022 01/08/2022 Xem
3 29/08/2022 03/08/2022 Xem
4 30/08/2022 04/08/2022 Xem

Ngày Tốt Tháng 9

Thứ Dương lịch Âm lịch Chi tiết
7 03/09/2022 08/08/2022 Xem
1 04/09/2022 09/08/2022 Xem
2 05/09/2022 10/08/2022 Xem
5 08/09/2022 13/08/2022 Xem
6 09/09/2022 14/08/2022 Xem
7 10/09/2022 15/08/2022 Xem
3 13/09/2022 18/08/2022 Xem
4 14/09/2022 19/08/2022 Xem
5 15/09/2022 20/08/2022 Xem
7 18/09/2022 23/08/2022 Xem
2 19/09/2022 24/08/2022 Xem
3 20/09/2022 25/08/2022 Xem
4 21/09/2022 26/08/2022 Xem
2 26/09/2022 01/09/2022 Xem
3 27/09/2022 02/09/2022 Xem
4 28/09/2022 03/09/2022 Xem

Ngày Tốt Tháng 10

Thứ Dương lịch Âm lịch Chi tiết
3 04/10/2022 09/09/2022 Xem
4 05/10/2022 10/09/2022 Xem
7 09/10/2022 14/09/2022 Xem
5 13/10/2022 18/09/2022 Xem
6 14/10/2022 19/09/2022 Xem
2 17/10/2022 22/09/2022 Xem
5 20/10/2022 25/09/2022 Xem
4 26/10/2022 02/10/2022 Xem
6 28/10/2022 04/10/2022 Xem
7 29/10/2022 05/10/2022 Xem

Ngày Tốt Tháng 11

Thứ Dương lịch Âm lịch Chi tiết
4 02/11/2022 09/10/2022 Xem
5 03/11/2022 10/10/2022 Xem
6 04/11/2022 11/10/2022 Xem
2 07/11/2022 14/10/2022 Xem
3 08/11/2022 15/10/2022 Xem
4 09/11/2022 16/10/2022 Xem
7 12/11/2022 19/10/2022 Xem
1 13/11/2022 20/10/2022 Xem
2 14/11/2022 21/10/2022 Xem
5 17/11/2022 24/10/2022 Xem
6 18/11/2022 25/10/2022 Xem
7 19/11/2022 26/10/2022 Xem
3 22/11/2022 29/10/2022 Xem
4 23/11/2022 30/10/2022 Xem
5 24/11/2022 01/11/2022 Xem
6 25/11/2022 02/11/2022 Xem
7 26/11/2022 03/11/2022 Xem

Ngày Tốt Tháng 12

Thứ Dương lịch Âm lịch Chi tiết
7 03/12/2022 10/11/2022 Xem
1 04/12/2022 11/11/2022 Xem
5 08/12/2022 15/11/2022 Xem
2 12/12/2022 19/11/2022 Xem
3 13/12/2022 20/11/2022 Xem
6 16/12/2022 23/11/2022 Xem
2 19/12/2022 26/11/2022 Xem
7 25/12/2022 03/12/2022 Xem
3 27/12/2022 05/12/2022 Xem
4 28/12/2022 06/12/2022 Xem

1. Mua vàng có cần thiết phải chọn ngày không?

Chọn ngày tốt mua bán, tiến hành công việc quan trọng đã trở thành nét văn hóa trong phong tục người Việt. Việc mua vàng cũng vậy, bởi vàng vốn dĩ được xem là tài sản tích lũy có giá trị.

Chọn ngày tốt mua vàng sẽ mang lại nhiều may mắn, thành công cho công việc cũng như cuộc sống của chủ nhân. Hơn nữa, vàng còn để đầu tư, mang nhiều ý nghĩa đối với con đường phát triển sự nghiệp.

Xem ngay mua vang

Chọn ngày mua vàng giúp gia tăng vận tài lộc cho gia chủ. Đặc biệt đối với ai làm ăn kinh doanh thì sẽ thăng tiến, phát triển thuận lợi, có nhiều cơ hội để mở rộng quy mô làm ăn. Nhờ vậy mà cuộc sống trở nên dư giả, thoải mái, hạnh phúc hơn.

2. Cách chọn ngày tốt mua vàng để gặp may mắn, tài lộc

Xem ngay mua vang

Khi chọn ngày tốt mua vàng, bạn đọc lưu ý đảm bảo 3 yếu tố dưới đây.

Lựa chọn ngày đẹp có sao tốt chiếu

Ngày đẹp là những ngày phải có sao tốt chiếu. Mỗi vì sao sẽ có mang những ý nghĩa may mắn riêng, phù hợp với mục đích bạn mua vàng. Cụ thể:

  • Sao Thiên đức hợp: Tốt cho việc kinh doanh, buôn bán sau này.
  • Sao Thiên quý: Sao này tốt cho những ai làm công việc văn phòng, nhà đất, tư vấn viên.
  • Sao Thiên Phúc: Công việc thăng tiến, tốt cho những ai chuẩn bị nhận chức vụ, chuyển nơi công tác.
  • Sao Thiên Tài: Tốt cho khai trương, mở hàng, làm ăn buôn bán.
  • Sao Tuế hợp: Tốt cho mọi việc, xua đuổi vận đen, mang tới may mắn trong cuộc sống.
  • Sao Thiên Phú: Tốt cho khởi đầu xây dựng công việc.
  • Sao Đa Tài: Tốt cho việc mua bán, nhập hàng, mở kho.

Chọn ngày mua vàng không xung với tuổi

Tiếp theo để chọn lựa được ngày mua đẹp thì điều bạn đọc cần quan tâm là chọn ngày không xung khắc với tuổi. Nếu ngày đó đẹp nhưng khắc tuổi thì cũng sẽ không mang tới những điều tốt đẹp như bạn mong muốn.

Để tránh được ngày xung khắc thì phải dựa vào 3 yếu tố: Ngũ hành – Thiên can – Địa chi. Mỗi người sẽ sinh vào ngày, tháng, năm sinh khác nhau và có mệnh, Thiên can, Địa chi khác nhau. Chỉ cần đối chiếu các yếu tố ddos với mệnh, Thiên can, Địa chi trong ngày để xem đó có phải ngày xung khắc cần tránh không.

Về ngũ hành cần lưu ý quy luật: Mộc khắc Thổ, Thổ khắc Thủy, Thủy khắc Hỏa, Hỏa khắc Kim, Kim khắc Mộc. Chẳng hạn nếu như bạn thuộc mệnh Mộc thì nên tránh ngày Thổ và ngày Kim.

Về Thiên can và Địa chi, cần tránh các cặp xung và các cặp tương hại:

  • Cặp xung: Giáp – Canh, Ất – Tân, Bính – Canh, Đinh – Tân, Mậu – Nhâm, Kỷ – Quý, Giáp – Bính, Ất – Đinh, Bính – Mậu, Đinh – Kỷ.
  • Cặp tương hại: Dậu – Tuất, Thân – Hợi, Mùi – Tý, Ngọ – Sửu, Tị – Hợi, Mão – Thìn.

Tiến hành mua vàng vào giờ tốt

Chọn giờ hoàng đạo mua vàng cũng là yếu tố quan trọng không kém. Nếu trong trường hợp bất đắc dĩ, bạn không chọn được ngày đẹp để mua vàng thì cũng có thể kích hoạt vận may bằng cách chọn giờ tốt. Còn nếu mua vàng trong ngày đẹp, giờ hoàng đạo thì tài lộc tăng gấp bội.

Để may mắn nhất thì bạn nên kết hợp được cả 3 yếu tố: Ngày đẹp, tránh ngày xung khắc với tuổi và giờ hoàng đạo. Tuy việc xem ngày đẹp không quá phức tạp thế nhưng mất nhiều thời gian, nếu không phải người có kiến thức thì sẽ dễ nhầm lẫn.

Bởi vậy, bạn đọc có thể tham khảo chức năng xem ngày mua vàng của EzCash.vn. Chỉ bằng vài bước tra cứu, bạn đã chọn được ngày đẹp, giờ đẹp hợp với bản mệnh, Thiên can, Địa chi của mình.

Related Articles

Back to top button