Chào mừng bạn đến với EzCash.vn! Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu về tài khoản 341 – Vay và nợ thuê tài chính, một phần quan trọng trong hệ thống tài khoản kế toán.

Nguyên tắc kế toán

Tài khoản 341 được sử dụng để phản ánh các khoản tiền vay, nợ thuê tài chính của doanh nghiệp. Tài khoản này không ánh xạ các khoản vay dưới hình thức phát hành trái phiếu hoặc cổ phiếu ưu đãi có điều khoản bắt buộc phải mua lại trong tương lai.

Doanh nghiệp cần theo dõi kỹ lượng trả nợ của các khoản vay, nợ thuê tài chính. Các khoản có thời hạn trả nợ lớn hơn 12 tháng kể từ thời điểm lập báo cáo tài chính được gọi là vay và nợ thuê tài chính dài hạn. Các khoản có thời hạn trả nợ trong vòng 12 tháng tiếp theo gọi là vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn.

Các chi phí liên quan trực tiếp đến khoản vay (ngoài lãi vay phải trả) được hạch toán vào chi phí tài chính. Trong trường hợp chi phí này phát sinh từ vay riêng cho mục đích đầu tư, xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang, thì được vốn hóa.

Đối với khoản nợ thuê tài chính, số tiền phải trả được phản ánh vào bên Có của tài khoản 341, được tính theo giá trị hiện tại của khoản thanh toán tiền thuê tối thiểu hoặc giá trị hợp lý của tài sản thuê.

Doanh nghiệp cần hạch toán và theo dõi chi tiết từng đối tượng vay, nợ, từng khế ước vay nợ và từng loại tài sản vay nợ. Trong trường hợp vay nợ bằng ngoại tệ, kế toán phải theo dõi chi tiết nguyên tệ và thực hiện theo nguyên tắc quy định.

Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 341

Tài khoản 341 – Vay và nợ thuê tài chính bao gồm hai tài khoản cấp 2:

 • Tài khoản 3411 – Các khoản đi vay: Phản ánh giá trị các khoản tiền đi vay và tình hình thanh toán của doanh nghiệp.
 • Tài khoản 3412 – Nợ thuê tài chính: Phản ánh giá trị khoản nợ thuê tài chính và tình hình thanh toán nợ thuê tài chính của doanh nghiệp.

Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu

Trong phần này, chúng tôi sẽ giới thiệu phương pháp kế toán cho một số giao dịch kinh tế chủ yếu liên quan đến vay và nợ thuê tài chính.

 • Vay bằng tiền:

  • Trường hợp vay bằng đồng Việt Nam, ghi nợ vào tài khoản 111 – Tiền mặt và tài khoản 112 – Tiền gửi ngân hàng, và ghi có vào tài khoản 3411 – Các khoản đi vay.
  • Trường hợp vay bằng ngoại tệ, phải quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch thực tế, và ghi nợ vào tài khoản 111 – Tiền mặt (vay nhập quỹ), tài khoản 112 – Tiền gửi ngân hàng (vay gửi vào ngân hàng), và các tài khoản liên quan khác.
 • Vay chuyển thẳng cho người bán:

  • Ghi nợ vào các tài khoản liên quan và ghi có vào tài khoản 3411 – Các khoản đi vay.
 • Vay thanh toán hoặc ứng vốn:

  • Ghi nợ vào các tài khoản liên quan và ghi có vào tài khoản 3411 – Vay và nợ thuê tài chính.
 • Vay để đầu tư vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết, đầu tư cổ phiếu, trái phiếu:

  • Ghi nợ vào các tài khoản liên quan và ghi có vào tài khoản 3411 – Vay và nợ thuê tài chính.
 • Trả nợ vay:

  • Trả nợ bằng đồng Việt Nam hoặc tiền thu nợ của khách hàng, ghi nợ vào tài khoản 3411 – Vay và nợ thuê tài chính và ghi có vào các tài khoản liên quan.
  • Trả nợ bằng ngoại tệ, ghi nợ vào tài khoản 3411 – Vay và nợ thuê tài chính (theo tỷ giá ghi sổ của tài khoản 3411) và ghi có vào các tài khoản liên quan khác.
 • Lập báo cáo tài chính:

  • Số dư vay và nợ thuê tài chính bằng ngoại tệ được đánh giá lại theo tỷ giá giao dịch thực tế cuối kỳ. Nếu có chênh lệch tỷ giá, ghi vào các tài khoản liên quan.

Đó là một số phương pháp kế toán cơ bản liên quan đến tài khoản 341 – Vay và nợ thuê tài chính. Hy vọng rằng thông tin này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về tài khoản này.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc muốn biết thêm thông tin, vui lòng truy cập vào EzCash.vn.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này! Chúc bạn một ngày vui vẻ và thành công!

By Thai Anh

Hỗ trợ bạn đọc có thêm nhiều kiến thức vay vốn. Giúp mọi người có thể giải quyết các vấn đề tài chính trong cuộc sống thường ngày.