Tài sản ròng - Khái niệm và cách tính
Tài sản ròng - Khái niệm và cách tính

Bạn có biết tài sản ròng là gì không? Từ bài viết hôm nay, mình sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về khái niệm này cùng cách tính tài sản ròng.

1. Tài sản ròng là gì?

Tài sản ròng là một loại tài sản quan trọng, bao gồm tất cả tài sản tài chính và phi tài chính trừ đi tất cả các khoản nợ chưa thanh toán của một chủ thể nhất định. Đây là chỉ số tài chính quan trọng nhằm đánh giá tiềm lực tài chính và kết quả thực hiện chính sách kinh tế của một đơn vị, doanh nghiệp hoặc quốc gia.

tai-san-rong-la-gi

Tài sản ròng bao gồm nhiều loại tài sản như tiền mặt, bất động sản, máy móc, thiết bị, hàng hóa và nhiều loại khác. Trong khi đó, nợ phải trả là tất cả các khoản chưa được thanh toán trong ngắn hạn và dài hạn.

Chủ thể của tài sản ròng có thể là doanh nghiệp, chính phủ hoặc cá nhân. Giá trị tài sản ròng của một quốc gia được tính bằng tổng giá trị tài sản ròng của tất cả các chủ thể, bao gồm cá nhân, doanh nghiệp và chính phủ. Giá trị này đánh giá tiềm lực tài chính và kết quả thực hiện chính sách kinh tế của quốc gia đó.

2. Các loại tài sản ròng trong chứng khoán

Trong lĩnh vực chứng khoán, tài sản ròng được chia thành hai loại: tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn.

2.1 Tài sản ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn là tài sản lưu động, có chu kỳ sử dụng dưới một năm hoặc theo chu kỳ kinh doanh tính đến thời điểm lập báo cáo tài chính. Tài sản ngắn hạn có tính linh hoạt cao, thay đổi liên tục để hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh.

tai-san-ngan-han

Các khoản đầu tư cho tài sản ngắn hạn thường không tốn nhiều chi phí và có thể thu hồi dễ dàng, giúp tài sản ngắn hạn thích nghi tốt với biến động kinh doanh.

Tài sản ngắn hạn bao gồm:

  • Vốn tiền và các khoản tương đương tiền: tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển.
  • Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn: đầu tư cổ phiếu ngắn hạn và nhiều loại khác.
  • Các khoản phải thu ngắn hạn: phải thu từ khách hàng và nội bộ.
  • Hàng tồn kho: nguyên vật liệu, hàng hóa, hàng mua đang đi đường.
  • Các loại tài sản ngắn hạn khác: ký quỹ ký cược ngắn hạn, các khoản chi phí trả trước như tạm ứng và nhiều loại khác.

2.2 Tài sản dài hạn

Tài sản dài hạn là các tài sản có giá trị từ 10 triệu đồng trở lên và có chu kỳ sử dụng từ một năm trở lên. Tài sản dài hạn không linh hoạt, khó chuyển đổi thành tiền và thường có rủi ro biến động giá trị.

tai-san-dai-han

Tài sản dài hạn bao gồm:

  • Các khoản phải thu dài hạn: khoản phải thu có thời hạn trên một năm như phải thu từ khách hàng, nội bộ, vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc và các khoản khác.
  • Tài sản cố định: bao gồm tài sản cố định hữu hình (máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải, văn phòng), tài sản cố định thuê tài chính và tài sản cố định vô hình (bản quyền, thương hiệu).
  • Bất động sản đầu tư: đất đai, nhà cửa được đầu tư với mục đích kinh doanh.
  • Tài sản dở dang dài hạn: bao gồm chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn và chi phí xây dựng cơ bản dở dang dài hạn.

3. Cách tính giá trị tài sản ròng

cach-tinh-tai-san-rong

Giá trị tài sản ròng được tính bằng công thức sau:

Giá trị tài sản ròng = Tổng các loại tài sản – Tổng các khoản nợ phải trả

Tổng các loại tài sản và tổng các khoản nợ phải trả được tính dựa trên báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Tổng tài sản bao gồm tài sản ngắn hạn, tài sản dài hạn, khoản phải thu ngắn hạn, khoản phải thu dài hạn và nhiều loại khác. Tổng các khoản nợ phải trả bao gồm nợ ngắn hạn và nợ dài hạn.

4. Tầm quan trọng của tài sản ròng

Giá trị tài sản ròng có ý nghĩa quan trọng trong lĩnh vực tài chính. Khi giá trị tài sản ròng tăng, tức là tài sản tăng và nợ giảm. Điều này cho thấy tình hình tài chính đang khả quan và kinh doanh có lãi. Ngược lại, nếu giá trị tài sản ròng giảm hoặc âm, đồng nghĩa với việc kinh doanh đang lỗ và doanh nghiệp cần điều chỉnh kế hoạch.

Giá trị tài sản ròng là con số cụ thể và được tính toán chính xác theo công thức, giúp theo dõi sự biến động tài chính của doanh nghiệp. Nó cũng là chỉ số giúp cân bằng thu chi, mục tiêu quan trọng đối với tất cả các chủ thể kinh tế.

Đánh giá hồ sơ vay ngân hàng và đầu tư trên thị trường chứng khoán cũng dựa trên giá trị tài sản ròng. Việc giữ cho chỉ số này ở mức an toàn là việc mà các chủ thể kinh tế luôn phải tính toán trong quyết định kinh doanh của mình.

5. Sự khác biệt giữa tài sản ròng và tài sản thuần

tai-san-rong-va-tai-san-thuan

Tài sản thuần là một thuật ngữ khác dùng để chỉ giá trị tài sản ròng.

Tuy nhiên, điểm khác biệt căn bản giữa hai thuật ngữ này là tài sản ròng là một loại tài sản, trong khi tài sản thuần là một số liệu tính toán chính xác đại diện cho giá trị của tài sản ròng.

6. Kết luận

Tài sản ròng là một loại tài sản quan trọng, giúp đánh giá tình hình tài chính và kinh tế của một chủ thể. Việc tính toán và theo dõi giá trị tài sản ròng giúp chủ thể nắm bắt tốt hơn tình hình sản xuất kinh doanh, nguồn vốn và các khoản nợ. Nó không chỉ quan trọng cho doanh nghiệp mà còn ảnh hưởng đến quyết định đầu tư và cho vay trên thị trường chứng khoán.

Hy vọng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về tài sản ròng và cách tính giá trị tài sản ròng. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, hãy liên hệ với chúng tôi thông qua website EzCash.vn hoặc số điện thoại 19006192 để được tư vấn và giải đáp.

By Thai Anh

Hỗ trợ bạn đọc có thêm nhiều kiến thức vay vốn. Giúp mọi người có thể giải quyết các vấn đề tài chính trong cuộc sống thường ngày.