Tiền Điện Tử

Tiền Giang: Tăng tốc thực hiện Đề án 06

Tiền Giang, một trong những tỉnh hàng đầu trong việc thực hiện Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, đã đạt được nhiều kết quả đáng chú ý. Đề án 06 nhằm tập trung tuyên truyền và hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến đối với 25 thủ tục hành chính thiết yếu ưu tiên tích hợp và chia sẻ dữ liệu dân cư.

Kết quả bước đầu

Thông qua Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Công an các cấp đã thống kê và cung cấp số liệu nhân khẩu thường trú, tạm trú trên địa bàn khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước. Điều này phục vụ hoạch định chính sách phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn. Bên cạnh đó, Tiền Giang đã hoàn thành công tác thu nhận hồ sơ cấp CCCD và đang nỗ lực tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt, đăng ký và kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNeID.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Tiền Giang có 485.561 hộ và trên 2,062 triệu nhân khẩu đăng ký thường trú. Ngoài ra, có 17.378 hộ và 35.151 nhân khẩu đăng ký tạm trú. Tỉnh đã hoàn thành công tác thu nhận hồ sơ cấp Căn cước công dân (CCCD) với trên 1,724 triệu hồ sơ cấp mới, đạt 100,02% chỉ tiêu.

Tỉnh Tiền Giang cũng đã tích hợp 1.305 dịch vụ công trực tuyến lên Cổng dịch vụ công quốc gia, đứng thứ 16/63 tỉnh, thành phố. Cổng dịch vụ công của tỉnh đã hoàn thành chức năng kho dữ liệu dùng chung nhằm hỗ trợ cơ quan hành chính nhà nước lưu trữ dữ liệu và kết quả giải quyết TTHC của tổ chức, cá nhân.

Gỡ khó, tạo đột phá

Mặc dù đã có những thành tựu đáng kể, nhưng vẫn còn một số khó khăn trong việc triển khai cấp, kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên địa bàn. Tỷ lệ công dân đăng ký, kích hoạt thành công tài khoản VNeID chưa đạt chỉ tiêu được giao. Tuy nhiên, Chính quyền và các cơ quan chức năng trên địa bàn đã nỗ lực tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân về việc đăng ký và sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Để đạt được kết quả cao hơn trong việc triển khai Đề án 06, Tiền Giang đề nghị tăng cường tuyên truyền với các hình thức phong phú và đa dạng. Đồng thời, cần xác định rõ các nội dung của Đề án 06 và nhấn mạnh những tiện ích và kết quả mang lại. Tuyên truyền phải cụ thể và gần gũi để giúp người dân dễ tiếp cận.

Ngoài ra, cần sử dụng mọi nguồn lực và sự tham gia của cả hệ thống chính trị, người dân và doanh nghiệp để đẩy mạnh chuyển đổi số và cải cách hành chính. Cần đảm bảo sự thống nhất về nhận thức và hành động, để mọi người cùng nhau phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và đạt được giá trị thiết thực trong việc phục vụ chính quyền, nhân dân và doanh nghiệp.

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập EzCash.vn.

Related Articles

Back to top button