Quy định mới về trả nợ gốc và lãi tiền vay ngân hàng từ ngày 01/9/2023
Quy định mới về trả nợ gốc và lãi tiền vay ngân hàng từ ngày 01/9/2023

Ngày 28/6/2023, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư 06/2023/TT-NHNN với mục đích sửa đổi và bổ sung một số điều của Thông tư 39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Những điều chỉnh này liên quan đến hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng. Thông tư này sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 01/9/2023.

1. Điểm mới về trả nợ gốc và lãi tiền vay ngân hàng kể từ ngày 01/9/2023

Điểm mới về trả nợ gốc và lãi tiền vay ngân hàng sẽ có hiệu lực từ ngày 01/09/2023. Điều này được quy định tại khoản 5 Điều 1 Thông tư 06/2023/TT-NHNN, thông qua sửa đổi và bổ sung Điều 18 Thông tư 39/2016/TT-NHNN. Theo đó:

  • Tổ chức tín dụng và khách hàng sẽ thỏa thuận về thứ tự thu nợ gốc và lãi tiền vay.
  • Trong trường hợp nợ vay bị quá hạn, tổ chức tín dụng sẽ thu trả nợ gốc trước, tiếp theo là lãi tiền vay.
  • Đối với nợ vay có một hoặc một số kỳ hạn trả nợ bị quá hạn, tổ chức tín dụng sẽ thu nợ theo thứ tự sau đây: trước hết là nợ gốc đã quá hạn, sau đó là lãi trên nợ gốc quá hạn chưa trả, và cuối cùng là nợ gốc đến hạn và lãi trên nợ gốc mà đến hạn chưa trả.

Trước đây, Thông tư 39/2016/TT-NHNN quy định về trả nợ gốc và lãi tiền vay ngân hàng khá tương tự. Tuy nhiên, với quy định mới, việc thu nợ sẽ được tổ chức tín dụng và khách hàng thỏa thuận theo một thứ tự cụ thể, nhằm đảm bảo tính công bằng và minh bạch trong quá trình trả nợ.

Nợ gốc lãi

2. Cơ cấu lại thời hạn trả nợ

Theo quy định tại Điều 19 Thông tư 39/2016/TT-NHNN, nhằm đảm bảo tính khả thi và khả năng tài chính của khách hàng, tổ chức tín dụng sẽ xem xét cơ cấu lại thời hạn trả nợ dựa trên đề nghị của khách hàng và kết quả đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng. Cụ thể, quy định như sau:

  • Trường hợp khách hàng không có khả năng trả nợ đúng kỳ hạn nợ gốc và/hoặc lãi tiền vay, nhưng được tổ chức tín dụng đánh giá là có khả năng trả đầy đủ nợ gốc và/hoặc lãi tiền vay theo kỳ hạn trả nợ được điều chỉnh, tổ chức tín dụng sẽ xem xét điều chỉnh kỳ hạn trả nợ gốc và/hoặc lãi tiền vay đó theo nguồn trả nợ của khách hàng. Thời hạn cho vay sẽ không thay đổi.
  • Trong trường hợp khách hàng không có khả năng trả hết nợ gốc và/hoặc lãi tiền vay đúng thời hạn cho vay đã thỏa thuận, nhưng được tổ chức tín dụng đánh giá là có khả năng trả đầy đủ nợ gốc và/hoặc lãi tiền vay trong một khoảng thời gian nhất định sau thời hạn cho vay, tổ chức tín dụng sẽ xem xét cho gia hạn nợ với thời hạn phù hợp với nguồn trả nợ của khách hàng.
  • Việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ sẽ được thực hiện trước hoặc trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày đến kỳ hạn, thời hạn trả nợ đã thỏa thuận.

3. Nợ quá hạn

Điều 20 Thông tư 39/2016/TT-NHNN quy định về nợ quá hạn như sau:

  • Trong trường hợp khách hàng không thể trả đúng hạn số dư nợ gốc theo thỏa thuận và không được tổ chức tín dụng chấp thuận cơ cấu lại thời hạn trả nợ, tổ chức tín dụng sẽ chuyển nợ quá hạn.
  • Thông báo về việc chuyển nợ quá hạn sẽ được tổ chức tín dụng gửi cho khách hàng, trong đó bao gồm thông tin về số dư nợ gốc bị quá hạn, thời điểm chuyển nợ quá hạn và lãi suất áp dụng cho số dư nợ gốc bị quá hạn.

Điều này giúp đảm bảo tính minh bạch và tạo điều kiện cho khách hàng sắp xếp lại tài chính cá nhân và kịp thời trả nợ đúng hạn.

Với những quy định mới này, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam mong muốn tăng cường sự công bằng, minh bạch và đảm bảo quyền lợi của cả tổ chức tín dụng và khách hàng trong quá trình vay và trả nợ. Việc thực hiện đúng các quy định này từ ngày 01/9/2023 sẽ giúp tạo ra một môi trường tín dụng lành mạnh và bền vững trong hệ thống ngân hàng Việt Nam.

Đọc thêm: EzCash.vn

By Thai Anh

Hỗ trợ bạn đọc có thêm nhiều kiến thức vay vốn. Giúp mọi người có thể giải quyết các vấn đề tài chính trong cuộc sống thường ngày.