Giá trị tài sản ròng là gì? Cách xem trên bảng cân đối kế toán
Giá trị tài sản ròng là gì? Cách xem trên bảng cân đối kế toán

Giá trị tài sản ròng trên bảng cân đối kế toán là một chỉ số quan trọng, vậy nó được hiển thị ở đâu và tính như thế nào? Mời bạn đọc tham khảo bài viết dưới đây để tìm hiểu thêm về vấn đề này.

Bảng cân đối kế toán

1. Giá trị tài sản ròng là gì?

Giá trị tài sản ròng (Net Worth) là chỉ số phản ánh tình hình tài chính chính xác nhất của một doanh nghiệp. Tuy nhiên, lợi nhuận cao không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với giá trị tài sản cao.

Tài sản ròng là điều quan trọng mà mỗi giám đốc và nhà đầu tư của một doanh nghiệp quan tâm, vì nó có thể đánh giá tình trạng kinh tế và tiến độ kinh doanh của tổ chức.

2. Giá trị tài sản ròng của một doanh nghiệp là gì?

Tài sản ròng là kết quả sau khi lấy giá trị của tất cả tài sản (bao gồm tài sản tài chính và phi tài chính) mà doanh nghiệp đang sở hữu trừ đi tất cả các khoản nợ chưa thanh toán.

 • Tài sản tài chính và phi tài chính: Tiền mặt, các khoản đầu tư, bất động sản, máy móc phương tiện,…
 • Nợ hiện chưa thanh toán hay nợ phải trả: Các khoản vay mua máy móc, phương tiện, vay ngân hàng,…

Nói đơn giản, Net Worth là tổng số tiền còn lại sau khi đã trừ đi các khoản nợ.

Đối với doanh nghiệp, tài sản ròng được hiểu rõ hơn trong hai trường hợp sau:

 • Trong kinh doanh: là vốn hoặc giá trị sổ sách của chủ sở hữu riêng của doanh nghiệp, tổ chức đó.
 • Trong báo cáo tài chính: là kết quả sau khi lấy tất cả tài sản trừ đi nợ mà doanh nghiệp, tổ chức phải trả.

3. Ý nghĩa của giá trị tài sản ròng đối với doanh nghiệp

Như đã nói ở trên, tài sản ròng trong kinh doanh của mỗi doanh nghiệp cũng được gọi là giá trị sổ sách hoặc vốn của chủ sở hữu riêng. Giá trị này được tính toán dựa trên giá trị của tất cả những tài sản và khoản nợ phải trả của doanh nghiệp. Số liệu thực tế và cụ thể sẽ được thể hiện trong báo cáo tài chính.

 • Nếu các khoản lỗ lũy kế vượt quá số vốn của chủ sở hữu và các cổ công, tài sản ròng sẽ âm. Điều này đồng nghĩa với việc nhà đầu tư, cổ đông sẽ bị lỗ.
 • Giá trị tài sản ròng là một tiêu chí đánh giá tiềm lực kinh doanh của doanh nghiệp và có thể quyết định việc đầu tư hay cho vay vốn.
 • Giám đốc doanh nghiệp sử dụng giá trị tài sản ròng để hiểu rõ hơn về mức độ các khoản nợ phải trả và từ đó tìm giải pháp, kế hoạch giải quyết số nợ hoặc đầu tư và tiết kiệm.

Chỉ 2.000.000đ – Sở hữu ngay công cụ hỗ trợ kế toán ưu việt

Quản lý tài sản ròng

4. Xem giá trị tài sản ròng trên bảng cân đối kế toán

Giá trị tài sản ròng không được hiển thị trực tiếp trên bảng cân đối kế toán. Để tính giá trị này, ta phải dựa vào các chỉ tiêu trong bảng để xác định.

Công thức tính:

GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG = TỔNG TÀI SẢN - TỔNG NỢ PHẢI TRẢ

Theo công thức trên, ta phải tính tổng tài sản và tổng nợ phải trả của doanh nghiệp. Giá trị tài sản ròng có thể mang dấu âm (-) nếu tổng tài sản nhỏ hơn tổng nợ phải trả.

4.1. Tính tổng tài sản

 • Tài sản ngắn hạn
 • Tiền và các khoản đương tiền
 • Đầu tư tài chính ngắn hạn
 • Các khoản phải thu ngắn hạn
 • Hàng tồn kho
 • Tài sản ngắn hạn khác
 • Tài sản dài hạn
 • Các khoản phải thu dài hạn
 • Tài sản cố định
 • Bất động sản đầu tư
 • Tài sản dở dang dài hạn
 • Đầu tư tài chính dài hạn
 • Tài sản dài hạn khác

4.2. Tính tổng nợ phải trả

 • Nợ ngắn hạn: Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước, các khoản phải trả người lao động, chi phí phải trả ngắn hạn,…
 • Nợ dài hạn: Phải trả người bán dài hạn, vay và nợ thuê tài chính dài hạn, cổ phiếu ưu đãi,…

Như vậy, tài sản ròng có giá trị vô cùng quan trọng đối với bất kì doanh nghiệp nào. Một doanh nghiệp có lợi nhuận cao chưa hẳn đã có giá trị tài sản cao, vì nó còn phụ thuộc vào số tiền mà doanh nghiệp đang nợ.

Việc quản lý thu chi và các khoản công nợ của doanh nghiệp là nhiệm vụ quan trọng không chỉ đối với kế toán mà còn đối với giám đốc và các nhà quản lý. Hiểu được tầm quan trọng đó, nhiều doanh nghiệp đã sử dụng công nghệ để quản lý tài sản và công nợ hiệu quả.

4.3. Phần mềm hỗ trợ quản lý tài chính kế toán doanh nghiệp

Phần mềm kế toán EzCash.vn là một trong những công cụ tiện ích giúp doanh nghiệp giải quyết bài toán theo dõi, cân bằng thu chi và ổn định tài chính. Được thiết kế dành riêng cho các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, phần mềm EzCash.vn cung cấp nhiều chức năng nổi bật như:

 • Quản lý các tài khoản tài sản
 • Tự động lên kế hoạch dòng tiền dựa trên tình trạng tài chính kỳ trước
 • Tự động lập các báo cáo tài chính theo từng kỳ tùy chọn

Các bài viết liên quan:

 • Phân biệt tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn
 • Phân biệt khấu hao và hao mòn tài sản cố định
 • Nguyên giá tài sản cố định là gì? Cách xác định nguyên giá

By Thai Anh

Hỗ trợ bạn đọc có thêm nhiều kiến thức vay vốn. Giúp mọi người có thể giải quyết các vấn đề tài chính trong cuộc sống thường ngày.