Công ty tài chính là một tổ chức tín dụng phi ngân hàng, thực hiện một số hoạt động ngân hàng theo quy định. Điều này đặt ra câu hỏi: “Công ty tài chính là gì? Đặc điểm của công ty tài chính là như thế nào?”

1. Công ty tài chính là gì?

 • Công ty tài chính là một loại tổ chức tín dụng phi ngân hàng. Tổ chức này sử dụng vốn tự có, vốn huy động và các nguồn vốn khác để cho vay, đầu tư; cung ứng các dịch vụ tư vấn về tài chính, tiền tệ và thực hiện một số dịch vụ khác theo quy định của pháp luật.

Theo Luật tổ chức tín dụng sửa đổi, bổ sung năm 2017, tổ chức tín dụng phi ngân hàng là loại hình tổ chức tín dụng thực hiện một số hoạt động ngân hàng theo quy định, trừ hoạt động nhận tiền gửi của cá nhân và cung ứng các dịch vụ thanh toán qua tài khoản của khách hàng. Tổ chức tín dụng phi ngân hàng bao gồm công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính và các tổ chức tín dụng phi ngân hàng khác.

2. Đặc điểm của công ty tài chính

2.1. Mức vốn pháp định

 • So với ngân hàng, công ty tài chính có mức vốn pháp định thấp hơn.
 • Theo quy định tại Nghị định 86/2019/NĐ-CP, mức vốn pháp định đối với công ty tài chính là 500 tỷ đồng.

2.2. Các loại hình công ty tài chính

 • Công ty tài chính tổng hợp: thực hiện các hoạt động theo quy định.
 • Công ty tài chính chuyên ngành:
  • Công ty tài chính bao thanh toán: hoạt động chính trong lĩnh vực bao thanh toán.
  • Công ty tài chính tín dụng tiêu dùng: hoạt động chính trong lĩnh vực tín dụng tiêu dùng.
  • Công ty cho thuê tài chính: hoạt động chính là cho thuê tài chính.

2.3. Hoạt động của công ty tài chính

Theo quy định tại Nghị định 39/2014/NĐ-CP và Nghị định 16/2019/NĐ-CP, hoạt động của công ty tài chính bao gồm:

(1) Huy động vốn:

 • Nhận tiền gửi của các tổ chức.
 • Phát hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu để huy động vốn của tổ chức.
 • Vay vốn của tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật; vay Ngân hàng Nhà nước dưới hình thức tái cấp vốn theo quy định của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

(2) Hoạt động cho vay:

 • Cho vay, bao gồm cả cho vay trả góp và cho vay tiêu dùng.
 • Chiết khấu, tái chiết khấu công cụ chuyển nhượng và các giấy tờ có giá khác.

(3) Bảo lãnh ngân hàng:
Công ty tài chính được bảo lãnh dựa trên uy tín và khả năng tài chính của mình đối với người nhận bảo lãnh.

(4) Phát hành thẻ tín dụng, bao thanh toán, cho thuê tài chính và các hình thức cấp tín dụng khác sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận.

Xem thêm Công ty cho thuê tài chính là gì? Đặc điểm hoạt động?

By Thai Anh

Hỗ trợ bạn đọc có thêm nhiều kiến thức vay vốn. Giúp mọi người có thể giải quyết các vấn đề tài chính trong cuộc sống thường ngày.