Hội nghề nghiệp AFT, một tổ chức xã hội tự nguyện phi lợi nhuận, đã ra đời nhằm thúc đẩy sự phát triển của lĩnh vực nuôi trồng, sản xuất, chế biến và kinh doanh thực phẩm. Mục tiêu của họ là cung cấp thông tin minh bạch về thực phẩm, bảo vệ quyền lợi của người dùng và đảm bảo sức khỏe cộng đồng.

Nguyên tắc chung

Hội AFT bao gồm các tổ chức và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực liên quan đến thực phẩm. Họ có thể là các tổ chức dịch vụ hỗ trợ hoặc chuyên gia cá nhân. Tất cả các thành viên đồng ý tuân thủ theo quy chế được Đại hội thành lập nhằm đảm bảo tính trong sáng và uy tín của cộng đồng AFT. Quy chế này sẽ được điều chỉnh và cập nhật thông qua biểu quyết tại Đại hội.

Giải thích thuật ngữ

 • Minh bạch: là việc công bố đầy đủ và chính xác về quá trình nuôi trồng, sản xuất, chế biến và kinh doanh thực phẩm. Nguyên tắc minh bạch đòi hỏi không được nói sai sự thật hoặc vi phạm cam kết đã đưa ra.
 • Tiêu chuẩn kỹ thuật của Hiệp hội: là các tiêu chuẩn phù hợp với sản xuất thực phẩm hữu cơ và tự nhiên. Hiệp hội công nhận các giấy chứng nhận đạt chuẩn như VietGAP, Global GAP, hữu cơ và các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm.

Thành phần Hội viên

Hội viên của AFT bao gồm:

 • Doanh nghiệp đã và đang áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn được công nhận bởi các cơ quan thẩm quyền. Họ cung cấp thông tin minh bạch về quá trình sản xuất và đáp ứng các quy định của AFT.
 • Doanh nghiệp đang trong quá trình xây dựng và triển khai hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn. Họ cũng cung cấp thông tin minh bạch và tán thành Điều lệ và Quy tắc ứng xử của AFT.
 • Các Hội sản xuất thực phẩm, Viện nghiên cứu và chuyên gia có chuyên môn liên quan đến lĩnh vực thực phẩm.
 • Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ liên quan đến thực phẩm.
 • Các cá nhân là chuyên gia tự nguyện tham gia tư vấn và hỗ trợ cho Hội.

Thẩm tra Hội viên

 • Thẩm tra hồ sơ: Ban Chấp hành AFT xem xét các hồ sơ đề nghị gia nhập AFT, bao gồm đơn đề nghị, bản sao công chứng Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh, và bản sao Giấy Chứng nhận đạt chuẩn/kế hoạch đạt chuẩn (nếu có).
 • Thẩm tra thực tế: Đại diện của AFT sẽ đến doanh nghiệp để kiểm tra điều kiện tham gia AFT trong vòng 30 ngày. Nếu doanh nghiệp đủ điều kiện, Ban Chấp hành AFT công nhận họ là hội viên mới.

Trách nhiệm AFT với Hội viên

AFT có trách nhiệm:

 • Hỗ trợ Hội viên phát triển thị trường thực phẩm sạch và minh bạch.
 • Phối hợp xây dựng thương hiệu Thực phẩm minh bạch trên nền tảng tiêu chuẩn chung.
 • Bảo vệ và giữ gìn uy tín chung của cộng đồng sản xuất thực phẩm sạch và minh bạch.
 • Theo dõi và thẩm tra việc tuân thủ Điều lệ, Quy tắc ứng xử nội bộ, và các tiêu chuẩn của AFT.
 • Phổ biến kiến thức và tư vấn cho Hội viên.

Trách nhiệm của Hội viên

Hội viên có trách nhiệm:

 • Bảo vệ uy tín của AFT bằng việc tuân thủ Điều lệ và Quy tắc ứng xử nội bộ.
 • Cung cấp thông tin minh bạch và truy xuất nguồn gốc hàng hóa.
 • Chia sẻ kinh nghiệm và thông tin với các Hội viên khác.
 • Xây dựng và phát triển Hiệp hội.
 • Gửi báo cáo hàng năm về sản lượng và các biện pháp nâng cao chất lượng và an toàn thực phẩm.
 • Không gây hại đến lợi ích chung của cộng đồng và các doanh nghiệp hội viên khác.
 • Đóng góp phí và kinh phí theo nghị quyết của Đại hội.

Với những nguyên tắc và trách nhiệm này, AFT và Hội viên hy vọng sẽ đóng góp vào việc xây dựng một ngành sản xuất thực phẩm an toàn, sạch và minh bạch thông tin. Để tìm hiểu thêm về AFT và các hoạt động của họ, hãy truy cập EzCash.vn.

By Thai Anh

Hỗ trợ bạn đọc có thêm nhiều kiến thức vay vốn. Giúp mọi người có thể giải quyết các vấn đề tài chính trong cuộc sống thường ngày.